જુની સુચનાઓ
 • :: ૧૨.૦૨.૨૦૨૪ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબના અનુસૂચિત જનજાતિ(ST)ના એક ઉમેદવારનું જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ એક ઉમેદવારની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો......

 • :: ૦૮.૦૨.૨૦૨૪ ::

  સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગ ધ્વારા તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૪ના જાહેરનામાથી લોકરક્ષક કેડરના નવા પરીક્ષા નિયમો જાહેર કરેલ છે. જે જોવા માટે અહીં કલીક કરો......

 • :: ૦૭.૦૨.૨૦૨૪ ::

  નામદાર કોર્ટ દ્વારા પ્રોવિઝનલ નિમણુંક આપવા અંગે હુકમ થયેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની વિગત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું.

  અનુસૂચિત જનજાતિ(ST)ના જે ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય/અમાન્ય થઇ આવેલ નથી તેવા ઉમેદવારો પૈકીના જે ઉમેદવારોએ નામદાર કોર્ટમાં દાવા અરજીઓ દાખલ કરેલ હતી અને નામદાર કોર્ટ દ્વારા નીચે મુજબના કુલ-૨ ઉમેદવારોને વિશ્લેષણ સમિતીના નિર્ણયને આધિન રહી, પ્રોવીઝનલ નિમણુંક આપવા અંગે હુકમ થયેલ છે. સદરહુ ઉમેદવારોને પ્રોવીઝનલ નિમણુંક આપવા અંગેની દરખાસ્ત અત્રેથી નીચેની વિગતે પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

  અ.નં. SCA No. કુલ ઉમેદવારો પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર
  તરફ દરખાસ્ત મોકલેલ તારીખ
  1 SCA-8156/2023 1 07.02.2024
  2 SCA-18943/2023 1 07.02.2024

  જેથી ઉપરોકત ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

 • :: ૨૪.૦૧.૨૦૨૪ ::

  નામદાર કોર્ટ દ્વારા પ્રોવિઝનલ નિમણુંક આપવા અંગે હુકમ થયેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની વિગત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું.

  અનુસૂચિત જનજાતિ(ST)ના જે ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય/અમાન્ય થઇ આવેલ નથી તેવા ઉમેદવારો પૈકીના જે ઉમેદવારોએ નામદાર કોર્ટમાં દાવા અરજીઓ દાખલ કરેલ હતી અને નામદાર કોર્ટ દ્વારા નીચે મુજબના કુલ-૨ ઉમેદવારોને વિશ્લેષણ સમિતીના નિર્ણયને આધિન રહી, પ્રોવીઝનલ નિમણુંક આપવા અંગે હુકમ થયેલ છે. સદરહુ ઉમેદવારોને પ્રોવીઝનલ નિમણુંક આપવા અંગેની દરખાસ્ત અત્રેથી નીચેની વિગતે પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

  અ.નં. SCA No. કુલ ઉમેદવારો પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર
  તરફ દરખાસ્ત મોકલેલ તારીખ
  1 SCA-17874/2023 2 24.01.2024

  જેથી ઉપરોકત ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  :: ૧૮.૧૨.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબના અનુસૂચિત જનજાતિ(ST)ના એક ઉમેદવારનું જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ એક ઉમેદવારની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૨૯.૧૧.૨૦૨૩ ::

  નામદાર કોર્ટ દ્વારા પ્રોવિઝનલ નિમણુંક આપવા અંગે હુકમ થયેલ છે તેવા ST ઉમેદવારની વિગત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું.

  અનુસૂચિત જનજાતિ(ST)ના જે ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય/અમાન્ય થઇ આવેલ નથી તેવા ઉમેદવારો પૈકીના જે ઉમેદવારોએ નામદાર કોર્ટમાં દાવા અરજીઓ દાખલ કરેલ હતી અને નામદાર કોર્ટ દ્વારા નીચે મુજબના કુલ-૮ ઉમેદવારોને વિશ્લેષણ સમિતીના નિર્ણયને આધિન રહી, પ્રોવીઝનલ નિમણુંક આપવા અંગે હુકમ થયેલ છે. સદરહુ ઉમેદવારોને પ્રોવીઝનલ નિમણુંક આપવા અંગેની દરખાસ્ત અત્રેથી નીચેની વિગતે પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

  અ.નં. SCA No. કુલ ઉમેદવારો પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર
  તરફ દરખાસ્ત મોકલેલ તારીખ
  1 SCA-5395/2023 5 28.11.2023
  2 SCA-12891/2023 1
  3 SCA-13887/2023 2

  જેથી ઉપરોકત ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

 • :: ૦૮.૧૧.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબના અનુસૂચિત જનજાતિ(ST)ના એક ઉમેદવારનું જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ એક ઉમેદવારની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૨૦.૦૯.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબના અનુસૂચિત જનજાતિ(ST)ના બે ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ બન્ને ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

  નામદાર કોર્ટ દ્વારા પ્રોવિઝનલ નિમણુંક આપવા અંગે હુકમ થયેલ છે તેવા ST ઉમેદવારની વિગત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું.

  અનુસૂચિત જનજાતિ(ST)ના જે ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય/અમાન્ય થઇ આવેલ નથી તેવા ઉમેદવારો પૈકીના જે ઉમેદવારોએ નામદાર કોર્ટમાં દાવા અરજીઓ દાખલ કરેલ હતી અને નામદાર કોર્ટ દ્વારા તા.૦૨.૦૮.૨૦૨૩ના હુકમમાં જણાવ્યા મુજબ નીચે મુજબના એક ઉમેદવારને વિશ્લેષણ સમિતીના નિર્ણયને આધિન રહી, પ્રોવીઝનલ નિમણુંક આપવા અંગે હુકમ થયેલ છે. સદરહુ ઉમેદવારને પ્રોવીઝનલ નિમણુંક આપવા અંગેની દરખાસ્ત અત્રેથી નીચેની વિગતે પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

  અ.નં. SCA No. કુલ
  ઉમેદવારો
  પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી,
  ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર તરફ દરખાસ્ત મોકલેલ તારીખ
  1 SCA-11675/2023 1 04.08.2023

  જેથી ઉપરોકત ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

 • :: ૨૪.૦૮.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા SEBC ઉમેદવારની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૫૩૨ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૧૭ ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબના SEBCના એક ઉમેદવારનું જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ એક ઉમેદવારની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૩૦.૦૬.૨૦૨૩ ::

  નામદાર કોર્ટ દ્વારા પ્રોવિઝનલ નિમણુંક આપવા અંગે હુકમ થયેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની વિગત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું.

  અનુસૂચિત જનજાતિ(ST)ના જે ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય/અમાન્ય થઇ આવેલ નથી તેવા ઉમેદવારો પૈકીના જે ઉમેદવારોએ નામદાર કોર્ટમાં દાવા અરજીઓ દાખલ કરેલ હતી અને નામદાર કોર્ટ દ્વારા તેવા ઉમેદવારોને વિશ્લેષણ સમિતીના નિર્ણયને આધિન રહી, પ્રોવીઝનલ નિમણુંક આપવા અંગે હુકમ થયેલ હતો તેવા કુલ-૬૪ ઉમેદવારોને પ્રોવીઝનલ નિમણુંક આપવા અંગેની દરખાસ્ત અત્રેથી નીચેની વિગતે પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

  અ.નં. SCA No. કુલ
  ઉમેદવારો
  પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી,
  ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર તરફ દરખાસ્ત મોકલેલ તારીખ
  1 SCA-2375/2023 6 20.03.2023
  2 SCA-2376/2023 5
  3 SCA-2378/2023 3
  4 SCA-2381/2023 7
  5 SCA-2395/2023 6
  6 SCA-2400/2023 6
  7 SCA-3048/2023 2
  8 SCA-3055/2023 6
  9 SCA-3057/2023 2
  10 SCA-3058/2023 4
  11 SCA-3059/2023 6
  12 SCA-4076/2023 1 28.03.2023
  13 SCA-4080/2023 1
  14 SCA-5401/2023 5 24.04.2023
  15 SCA-6632/2023 1
  16 SCA-5479/2023 1 27.04.2023
  17 SCA-4023/2023 2 14.06.2023

  જેથી ઉપરોકત ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

 • :: ૨૭.૦૬.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૫૩૧ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૧૮ ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબના STના એક ઉમેદવારનું જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ એક ઉમેદવારની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૨૪.૦૪.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા SEBC/ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૫૨૯ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૨૦ ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબના SEBC તથા STના એક-એક ઉમેદવારનું જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ કુલ-૨ ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૧૪.૦૨.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૫૨૭ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૨૨ ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબ કુલ-૨ ST ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ કુલ-૨ ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૩૧.૦૧.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૫૨૬ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૨૩ ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબ એક ST ઉમેદવારનું જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ એક ઉમેદવારની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૨૫.૦૧.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૫૨૨ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૨૭ ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબ કુલ-૪ ST ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ કુલ-૪ ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૧૭.૦૧.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૫૧૮ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૩૧ ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબ કુલ-૪ ST ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ કુલ-૪ ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૦૯.૦૧.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૫૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૩૯ ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબ કુલ-૮ ST ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ કુલ-૮ ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૦૬.૦૧.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૫૦૭ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૪૨ ઉમેદવારો પૈકી, નીચે મુજબ કુલ-૩ ST ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી આ ઉમેદવારોની હવે પછીની આગળની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ કુલ-૩ ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૦૫.૦૧.૨૦૨૩ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા SC/ST ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૫૦૩ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૪૬ ઉમેદવારો પૈકી, નિયામકશ્રી, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણની કચેરી, ગાંધીનગર તરફથી અનુસૂચિત જાતિ (SC)ના એક ઉમેદવારનું તથા વિભાગીય વિશ્લેષણ સમિતી, વડોદરા તરફથી બે અનુસૂચિત જનજાતિ(ST) ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય થઇ આવેલ.

  ઉપરોકત ત્રણેય ઉમેદવારોનો આખરી પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી હવે પછીની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ત્રણેય ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • જાતિ પ્રમાણપત્ર અમાન્ય થઇ આવેલ છે તેવા SEBC ઉમેદવારના ૫સંદગી સંવર્ગમાં ફેરફાર થવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા પોતાની કેટેગીરીમાં પસંદગી પામતા હોય તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું.

  નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણની કચેરી, ગાંધીનગરના તા.૧૨.૧૨.૨૦૨૨ના પત્ર ક્રમાંકઃ વિજાક/જન/ભરતી/૨૦૨૨-૨૩/૨૪૮૬ અન્વયે ઉમેદવાર શ્રી હરેશદાન ભીખદાન ગઢવીનાઓ સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અંગેના આધાર પુરાવા રજુ કરી શકે તેમ ન હોવાથી તેમને સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અંગેના અનામતનો લાભ મળવાપાત્ર નથી. જેથી તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ જાહેર કરેલ આખરી પરીણામના કટઓફ મુજબ શ્રી હરેશદાન ભીખદાન ગઢવીનાઓની હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સંવર્ગમાં બિન અનામત ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી થયેલ છે અને હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સંવર્ગમાં બિન અનામત ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી પામેલ સૌથી ઉપરના SEBC ઉમેદવાર શ્રી કનક શિવાભાઇ ચૌધરીનાઓની બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સંવર્ગમાં SEBC ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી થયેલ છે

 • ST ઉમેદવારોના જાતિના પ્રમાણપત્રની ખરાઇ માટે પૂર્તતા કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતી-૨૦૨૧ના અનુસૂચિત જનજાતિના નીચે મુજબના ઉમેદવારોના જાતિના દાખલાની ખરાઇ માટે ખુટતા દસ્તાવેજોની પૂર્તતા કરવા સારૂ વિભાગીય વિશ્લેષણ સમિતી, સુરત તરફથી પત્ર વ્યવહાર મારફતે જાણ કરવામાં આવેલ છે. તેમછતાં ઉમેદવારોએ ખુટતા દસ્તાવેજોની પૂર્તતા કરેલ નથી તેમ સભ્ય સચિવ, વિભાગીય વિશ્લેષણ સમિતી અને મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારીની કચેરી, સુરત તરફથી જણાવવામાં આવેલ છે.

  Sr.No. DV RollNo Candidate Name
  1 20000005 SUNANDABEN JAYANTIBHAI VASAVA
  2 20000038 AMARKUMAR INESHBHAI CHAUDHARI
  3 20000510 SHAILESHKUMAR RADAVIYABHAI VASAVA
  4 20000773 MANISHKUMAR PRAVINBHAI CHAUDHARI
  5 20000781 KISHORBHAI HARKISHANBHAI PATEL
  6 20001066 AJAYBHAI CHAMPAKBHAI VASAVA
  7 20001068 AMBIKABEN JEEBHAUBHAI BHANVARE
  8 20018820 KAILASHBEN NATUBHAI GAMIT

  જેથી ઉપરોકત ઉમેદવારોને વિભાગીય વિશ્લેષણ સમિતી, સુરતનો તાત્કાલીક સંપર્ક કરી જાતિના દાખલાની ખરાઇ માટે ખુટતા દસ્તાવેજોની પૂર્તતા કરવા જણાવવામાં આવે છે. જેથી જાતિના દાખલાની ખરાઇ થયા બાદ આખરી પરિણામમાં સમાવવા અંગેની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાય.

 • :: ૨૮.૧૨.૨૦૨૨ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST ઉમેદવારની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા પોતાની કેટેગીરીમાં પસંદગી પામતા હોય તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૫૦૨ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૪૭ ઉમેદવારો પૈકી નીચે મુજબ એક ઉમેદવારનું જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી હવે પછીની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ એક ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: ૨૭.૧૨.૨૦૨૨ ::

  જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST અને SEBC ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ કુલ-૯૮૧૦ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા પોતાની કેટેગીરીમાં પસંદગી પામતા હોય તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. જે પૈકી સબંધિત વિભાગ તરફથી જાતિ પ્રમાણપત્રોની તબક્કાવાર મળેલ માહિતી મુજબ કુલ-૪૯૪ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ. બાકી રહેતા કુલ-૧૫૫ ઉમેદવારો પૈકી નીચે મુજબ કુલ-૮ ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્ર માન્ય થઇ આવેલ હોઇ, પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી, આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી હવે પછીની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ કુલ-૮ ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: તા.૧૪.૧૨.૨૦૨૨ ::

  તા. ૦૨.૧૧.૨૦૨૨ બાદ જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય થઇ આવેલ છે તેની તારીખવાઈઝ વિગત

  અ.નં. જાતિ પ્રમાણપત્ર
  માન્ય થઇ આવેલ તારીખ
  કેટેગીરી સંખ્યા
  ૦૮.૧૧.૨૦૨૨ ST ૬૮
  SEBC
  ૧૧.૧૧.૨૦૨૨ ST ૫૭
  ૨૩.૧૧.૨૦૨૨ ST ૪૭
  ૨૪.૧૧.૨૦૨૨ ST
  ૨૯.૧૧.૨૦૨૨ ST
  ૦૩.૧૨.૨૦૨૨ SEBC
  ૦૮.૧૨.૨૦૨૨ ST
  ૦૯.૧૨.૨૦૨૨ ST
  કુલ સંખ્યા ૨૦૭
 • :: તા.૧૧.૧૨.ર૦રર ::

  જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય થઇ આવેલ છે તેવા ST અને SEBC ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની આખરી પસંદગી યાદી તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨, તા.૨૮.૧૦.૨૦૨૨, તા.૩૦.૧૦.૨૦૨૨ તથા તા.૦૨.૧૧.૨૦૨૨ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા પોતાની કેટેગીરીમાં પસંદગી પામતા ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું.

  પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હોવાના કારણે આખરી પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરેલ નહોતો તેવા ૩૬૨ ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારોના જાતિના પ્રમાણપત્રની ચકાસણી/ખરાઇ થઇ આવેલ હતી તેવા કુલ ૨૦૭ ઉમેદવારોનો આખરી પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરી આગળની કાર્યવાહી સારૂ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી તરફ મોકલી આપેલ હતી. પરંતુ ચૂંટણી આચારસંહિતાને ધ્યાને રાખી વેબસાઇટ ઉપર જાહેર કરેલ નથી તેવા નીચેની લીંકમાં જણાવ્યા મુજબના ઉમેદવારોનો આખરી પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

  આ અંગે હવે પછીની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  તા.૦૨.૧૧.૨૦૨૨ બાદ આખરી પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: તા.૦૮.૧૧.ર૦રર ::

  જાતિ પ્રમાણપત્રની ચકાસણી / જીલ્લા ફાળવણી કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની આખરી પસંદગી યાદી તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨, તા.૨૮.૧૦.૨૦૨૨, તા.૩૦.૧૦.૨૦૨૨ તથા તા.૦૨.૧૧.૨૦૨૨ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા પોતાની કેટેગીરીમાં પસંદગી પામતા ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું.

  જાતિના પ્રમાણપત્રની ચકાસણી/ખરાઇ થઇ આવેલ ન હોવાના કારણે બાકી રહેલ ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો સંબંધિત વિભાગ તરફથી જેમ જેમ ચકાસણી/ખરાઇ થઇ આવશે તેમ તેમ તે ઉમેદવારોની યાદી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર તરફ આગળની કાર્યવાહી સારૂ મોકલી આપવામાં આવશે. હાલમાં ચાલી રહેલ ચૂંટણી આચાર સંહિતાને ધ્યાને લઇ, આ અંગેની વિગતો વેબસાઇટ ઉપર જાહેર કરવામાં આવશે નહીં. જેની તમામ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.

  વધુમાં ઉમેદવારોને જણાવવાનું કે, ૫રિણામ જાહેર કરી ડી.જી.પી.શ્રીની કચેરીને મોકલ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી તે કચેરી ઘ્વારા કરવાની થતી હોઇ તે અંગેની માહિતી બોર્ડ ઘ્વારા આપી શકાશે નહીં.

 • :: તા.૦૨.૧૧.ર૦રર ::

  ST ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય થઇ આવેલ છે તેની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની આખરી પસંદગી યાદી તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨, તા.૨૮.૧૦.૨૦૨૨ તથા તા.૩૦.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા પોતાની કેટેગીરીમાં પસંદગી પામતા ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું.

  જાતિના પ્રમાણપત્રની ચકાસણી/ખરાઇ થઇ આવેલ ન હોવાના કારણે બાકી રહેલ ઉમેદવારો પૈકી અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)ના કુલ-૨૨૫ ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો આખરી પરિણામ જાહેર થયા બાદ માન્ય થઇ આવેલ છે. જે પૈકી કુલ-૧૬૭ ઉમેદવારોનો આખરી પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થાય છે. આ અંગે હવે પછીની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ૧૬૭ ST ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: તા.૩૦.૧૦.ર૦રર ::

  આખરી પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરવા બાબત

  લોકરક્ષક ભરતીની આખરી પસંદગી યાદી તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું. તે પૈકી,

  (૧) સામાજીક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ(SEBC)ના કુલ-૨૭ ઉમેદવારોના જાતિના પ્રમાણપત્રો આખરી પરિણામ જાહેર થયા બાદ માન્ય થઇ આવેલ છે. જે પૈકી નીચે જણાવ્યા મુજબ કુલ-૨૪ ઉમેદવારોનો પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

  (ર) અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)ના કુલ-૨ ઉમેદવારોના જાતિના પ્રમાણપત્રો આખરી પરિણામ જાહેર થયા બાદ માન્ય થઇ આવેલ છે. જેમનો નીચે જણાવ્યા મુજબ પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

  (૩) અનામત જાતિ પૈકી SEBC, ST તથા SCના જે ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો વેરીફાઇ/ખરાઇ થઇ આવેલ નથી પરંતુ, જનરલ તરીકે પસંદગી પામતા હોય તેવા કુલ-૧૯ ઉમેદવારોનો નીચે જણાવ્યા મુજબ પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આ ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્ર જે તે વિભાગ તરફથી માન્ય/અમાન્ય થઇ આવ્યેથી તેની મુળ કેટેગીરી નક્કી કરવામાં આવશે.

  હવે પછીની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  • પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ૨૪ SEBC ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...
  • પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ૨ ST ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...
  • પસંદગી યાદીમાં જનરલ તરીકે સમાવેશ થયેલ અનામત જાતિના ૧૯ ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...
 • :: તા.૨૮.૧૦.ર૦રર ::

  ST ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો માન્ય થઇ આવેલ છે તેની ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની આખરી પસંદગી યાદી તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી હતી તેવા કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારોનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ ન હતું.

  કુલ-૬૪૯ ઉમેદવારો પૈકી અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)ના કુલ-૯૧ ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રો આખરી પરિણામ જાહેર થયા બાદ માન્ય થઇ આવેલ છે. જે પૈકી કુલ-૭૫ ઉમેદવારોનો આખરી પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થાય છે. હવે પછીની કાર્યવાહી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.

  પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ૭૫ ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો...

 • :: તા. ૨૫.૧૦.ર૦રર ::

  લોકરક્ષક ભરતીની આખરી ૫સંદગી યાદી જાહેર કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની કામચલાઉ યાદી તા.૦૪.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ. કામચલાઉ યાદી સંબંધે ઉમેદવારો તરફથી મળેલ વાંધા/રજૂઆતોને ધ્યાને લઇ તા.૦૪.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ કામચલાઉ યાદીની વિગતોમાં નીચે મુજબ સુધારા કરવામાં આવેલ છે.

  (૧) દસ્તાવેજ ચકાસણીના બેઠક નંબર નં.૨૦૦૧૮૮૧૩નાઓને જનરલના બદલે STમાં ગણવામાં આવેલ છે.

  (ર) દસ્તાવેજ ચકાસણીના બેઠક નં. (૧) 20018414 (ર) 20018185 (૩) 20019003 (૪) 20020510 (પ) 20018431 અને (૬) 20004781 નીચે મુજબના ઉમેદવારોએ દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે રજુ કરેલ NCC – ‘C’ સર્ટીફીકેટ માન્ય ગણી વધારાના બે ગુણ આપવામાં આવેલ છે.

  (૩) દસ્તાવેજ ચકાસણીના બેઠક નં. (૧) 20008176 (ર) 20005624 નાઓએ દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે રજુ કરેલ રમતગમત અંગેના પ્રમાણપત્રને માન્ય ગણેલ હોય, લેખિત કસોટીના પ% વધારાના ગુણ આપવામાં આવેલ છે.

  (૪) નીચે મુજબના ઉમેદવારોએ દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે એનેક્ષર-૪માં દર્શાવેલ પ્રેફરન્સ અને તા.૦૪.૧૦.૨૦૨૨ની યાદીમાં જાહેર કરેલ પ્રેફરન્સમાં ફેરફાર જણાયેલ. જેથી ઉમેદવારે દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે એનેક્ષર-૪ માં દર્શાવેલ પ્રેફરન્સ મુજબ સુધારા કરવામાં આવેલ છે.

  DV Roll No. Pref. in Prov. List Pref. in Annex-4
  20000973 SRP-APC-UPC SRP-UPC-APC
  20010429 UPC-SRP-APC UPC-APC-SRP
  20010628 UPC-SRP-APC UPC-APC-SRP
  20010678 SRP-UPC-APC UPC-APC-SRP
  20018037 UPC-SRP-APC UPC-APC-SRP
  20010005 UPC-APC-SRP UPC-SRP-APC
  20018037 UPC-SRP-APC UPC-APC-SRP
  20010429 UPC-SRP-APC UPC-APC-SRP
  20010628 UPC-SRP-APC UPC-APC-SRP
  20010678 SRP-UPC-APC UPC-APC-SRP
  20010717 UPC-APC-SRP UPC-SRP-APC
  20017971 UPC-APC-SRP UPC-SRP-APC
  20018031 UPC-APC-SRP UPC-SRP-APC
  20010676 UPC-APC-SRP SRP-UPC-APC
  20008524 UPC-APC-SRP APC-UPC-SRP
  20008565 UPC-APC-SRP SRP-APC-UPC
  20010424 UPC-APC-SRP UPC-SRP-APC
  20005299 UPC-APC-SRP UPC-SRP-APC
  20005627 UPC-APC-SRP SRP-APC-UPC
  20000535 UPC-APC-SRP UPC-SRP-APC
  20000547 UPC-APC-SRP APC-UPC-SRP
  20000973 SRP-APC-UPC SRP-UPC-APC
  20018797 UPC-APC-SRP UPC-SRP-APC
  20000717 UPC-APC-SRP UPC-SRP-APC

  ગુજરાત સરકારશ્રીના ઠરાવ THE GUJARAT SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES (REGULATION OF ISSUANCE AND VERIFICATION OF CASTE CERTIFICATES) ACT, 2018 મુજબ SC/ST/SEBC ઉમેદવારોના જાતિ અંગેના પ્રમાણ૫ત્રમાં SC અને SEBC ઉમેદવારોના કિસ્સામાં સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ અને ST ઉમેદવારોના કિસ્સામાં આદિજાતિ વિભાગ ઘ્વારા વેરીફીકેશન કરવાનું રહે છે.

  અનામત જાતિના ઉમેદવારો પૈકી SC, ST, SEBC ઉમેદવારો પૈકીના નીચે મુજબના ઉમેદવારોના જાતિના પ્રમાણ૫ત્ર જે તે વિભાગ ઘ્વારા વેરીફાય કરવાના બાકી છે. જેથી તેટલા ઉમેદવારોનું ૫રિણામ હાલ બહાર પાડવામાં આવેલ નથી.

  SC - ૦૩

  ST - ૫૮૯

  SEBC - ૫૭

  જે પૈકી ૩૬ ઉમેદવારોની ૫સંદગી જનરલ કેટેગરીમાં થયેલ છે.

  આ તમામ ઉમેદવારોનું ૫રિણામ તેઓના જાતિના પ્રમાણ૫ત્રો વેરીફાય થયા બાદ બહાર પાડવામાં આવશે.

  હાલ જુદી જુદી કેટેકેટેગરીના તથા જુદા જુદા સંવર્ગમાં કેટલા ઉમેદવારોનું ૫રિણામ બહાર પાડવામાં આવેલ છે અને કેટલા ઉમેદવારોનું ૫રિણામ બહાર પાડવાનું બાકી રહેલ છે, તેની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

  અ. નં. કેટેગીરી માંગણા પત્રક મુજબ ખાલી જગ્યા આખરી પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ સંખ્યા જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી બાકી છે અને પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરેલ નથી તેવી સંખ્યા
  બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-લોકરક્ષક
  બિન અનામત- પુરૂષ ૧૪૭૩ ૧૪૫૮ ૧૫ (SEBC-૧૩, ST-૨)
  બિન અનામત- મહિલા ૭૨૬ ૭૧૭ ૯ (SEBC-૨, ST-૭)
  અનુસૂચિત જાતિ- પુરૂષ ૨૩૯ ૨૩૮
  અનુસૂચિત જાતિ- મહિલા ૧૧૮ ૧૧૮
  અનુસૂચિત જન જાતિ- પુરૂષ ૫૨૪ ૩૩૫ ૧૮૯
  અનુસૂચિત જન જાતિ- મહિલા ૨૫૮ ૧૬૭ ૯૧
  સા.શૈ.પ.વર્ગ – પુરૂષ ૮૮૮ ૮૮૧
  સા.શૈ.પ.વર્ગ – મહિલા ૪૩૭ ૪૩૩
  આથિક રીતે નબળા વર્ગ-પુરૂષ ૩૬૮ ૩૬૮
  ૧૦ આથિક રીતે નબળા વર્ગ-મહિલા ૧૮૧ ૧૮૧
  હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-લોકરક્ષક
  બિન અનામત પુરૂષ ૩૦૪ ૩૦૨ ૨ (SEBC)
  બિન અનામત- મહિલા ૧૪૯ ૧૪૮ ૧ (SEBC)
  અનુસૂચિત જાતિ- પુરૂષ ૨૭ ૨૭
  અનુસૂચિત જાતિ- મહિલા ૧૩ ૧૩
  અનુસૂચિત જન જાતિ- પુરૂષ ૮૦ ૪૮ ૩૨
  અનુસૂચિત જન જાતિ- મહિલા ૩૯ ૧૯ ૨૦
  સા.શૈ.પ.વર્ગ - પુરૂષ ૩૩ ૩૩
  સા.શૈ.પ.વર્ગ - મહિલા ૧૭ ૧૭
  આથિક રીતે નબળા વર્ગ-પુરૂષ ૯૦ ૯૦
  ૧૦ આથિક રીતે નબળા વર્ગ-મહિલા ૪૫ ૪૫
  એસ.આર.પી.એફ. કોન્સ્ટેબલ
  બિન અનામત પુરૂષ ૧૮૨૬ ૧૮૧૭ ૯ (SEBC)
  અનુસૂચિત જાતિ- પુરૂષ ૩૧૧ ૩૦૯
  અનુસૂચિત જન જાતિ- પુરૂષ ૬૬૭ ૪૧૦ ૨૫૭
  સા.શૈ.પ.વર્ગ - પુરૂષ ૧૨૦૧ ૧૧૯૧ ૧૦
  આથિક રીતે નબળા વર્ગ-પુરૂષ ૪૪૫ ૪૪૫
    કુલ : ૧૦૪૫૯ ૯૮૧૦ ૬૪૯

  તમામ ૯૮૧૦ ઉમેદવારોના ૫રિણામ માટે અહીં કલીક કરો.

  જુદી જુદી કેટેગરી તથા જુદા જુદા સંવર્ગની ૫સંદગી યાદી ૫ણ ઉમેદવારો જોઇ શકે તે માટે નીચે મુજબ મુકવામાં આવે છે.

  • બિન હથિયારી લોકરક્ષક જનરલ કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • બિન હથિયારી લોકરક્ષક જનરલ કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • બિન હથિયારી લોકરક્ષક EWS કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • બિન હથિયારી લોકરક્ષક EWS કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • બિન હથિયારી લોકરક્ષક SEBC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • બિન હથિયારી લોકરક્ષક SEBC કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • બિન હથિયારી લોકરક્ષક SC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • બિન હથિયારી લોકરક્ષક SC કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • બિન હથિયારી લોકરક્ષક ST કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • બિન હથિયારી લોકરક્ષક ST કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • હથિયારી લોકરક્ષક જનરલ કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • હથિયારી લોકરક્ષક જનરલ કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • હથિયારી લોકરક્ષક EWS કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • હથિયારી લોકરક્ષક EWS કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • હથિયારી લોકરક્ષક SEBC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • હથિયારી લોકરક્ષક SEBC કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • હથિયારી લોકરક્ષક SC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • હથિયારી લોકરક્ષક SC કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • હથિયારી લોકરક્ષક ST કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • હથિયારી લોકરક્ષક ST કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • એસ.આર.પી.એફ. જનરલ કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • એસ.આર.પી.એફ. લોકરક્ષક EWS કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • એસ.આર.પી.એફ. લોકરક્ષક SEBC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • એસ.આર.પી.એફ. લોકરક્ષક SC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
  • એસ.આર.પી.એફ. લોકરક્ષક ST કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
 • :: તા. ૧૯.૧૦.૨૦૨૨ ::

  ભરતી પ્રક્રિયામાંથી પોતાની ઉમેદવારી ૫રત ખેંચવા માટે બાબત.

  દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારો અન્ય કોઇ ભરતીમાં ૫સંદગી પામેલ હોય અથવા તો અન્ય કોઇ કારણોસર લોકરક્ષક ભરતીમાં ભાગ લેવા માંગતા ન હોય તો ઉમેદવાર પોતાની ઉમેદવારની ૫રત ખેંચી પોતાની ઉમેદવારીનો હક જતો કરી શકે તે માટે અગાઉ વિકલ્પ આપવામાં આવેલ હતો.

  હાલમાં વનસંરક્ષક વિભાગની ભરતી અન્વયેની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ હોઇ તેમજ જો કોઇ ઉમેદવાર લોકરક્ષકની જાહેરાત ક્રમાંકઃ LRB/202122/2 અન્વયે નોંધાવેલી પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેંચવા માંગતા હોય અને કોઇપણ કારણસર ઉપરોકત સમયગાળા દરમ્યાન ઉમેદવારી પરત ખેંચવા અંગે કાર્યવાહી કરેલ ન હોય તો તેવા લોકરક્ષક કેડરના ઉમેદવારો લોકરક્ષક કેડરની પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેંચી પોતાની ઉમેદવારીનો હક્ક જતો કરી શકે તે હેતુથી આજરોજ તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૨ ના રાત્રી કલાકઃ ૨૩.૫૯ સુઘી પોતાની ઉમેદવારી ૫રત ખેંચી શકશે.

  ઉમેદવારી પરત ખેંચવા અંગે બાકીની સૂચનાઓ તા.૧૪.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલ સૂચનાઓ મુજબ યથાવત રહેશે.

  જે ઉમેદવારોએ અગાઉ લોકરક્ષકમાંથી પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેંચવા માટે OJAS ઉપર ઓનલાઇન અરજી કરેલ છે તે ઉમેદવારોએ ફરીથી અરજી કરવાની જરૂર નથી.

 • :: તા. ૧૪.૧૦.ર૦રર ::

  ભરતી પ્રક્રિયામાંથી પોતાની ઉમેદવારી ૫રત ખેંચવા માટે વધુ એક તક આપવા બાબત.

  દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારો અન્ય કોઇ ભરતીમાં ૫સંદગી પામેલ હોય અથવા તો અન્ય કોઇ કારણોસર લોકરક્ષક ભરતીમાં ભાગ લેવા માંગતા ન હોય તો ઉમેદવાર પોતાની ઉમેદવારની ૫રત ખેંચી પોતાની ઉમેદવારીનો હક જતો કરી શકે તે માટે અગાઉ તા.૦૪.૧૦.૨૦૨૨ થી તા.૧૧.૧૦.૨૦૨૨ સુધી વિકલ્પ આપવામાં આવેલ હતો.

  જો કોઇ ઉમેદવાર લોકરક્ષકની જાહેરાત ક્રમાંકઃ LRB/202122/2 અન્વયે નોંધાવેલી પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેંચવા માંગતા હોય અને કોઇપણ કારણસર ઉપરોકત સમયગાળા દરમ્યાન ઉમેદવારી પરત ખેંચવા અંગે કાર્યવાહી કરેલ ન હોય તો તેવા લોકરક્ષક કેડરના ઉમેદવારો લોકરક્ષક કેડરની પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેંચી પોતાની ઉમેદવારીનો હક્ક જતો કરી શકે તે હેતુથી ઉપરોકત વિકલ્પ ફરી શરૂ કરવાનો ભરતી બોર્ડે નિર્ણય કરેલ છે.

  જે માટે ઉમેદવારે પોતાની ઉમેદવારી ૫રત ખેંચવા માટે https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ૫ર Withdraw Application ૫ર કલીક કરી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

  ઉમેદવારો તા.૧૫.૧૦.ર૦રર ના સવાર કલાકઃ૧૨.૦૦ થી તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૨ ના રાત્રી કલાકઃ ૨૩.૫૯ સુઘી પોતાની ઉમેદવારી ૫રત ખેંચી શકશે.

  લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારો પૈકી હાજર રહેલ ઉમેદવારો તથા કામચલાઉ ૫સંદગી યાદીમાં ૫સંદગી પામેલ ન હોય તે (NOT SELECTED) ઉમેદવારો ૫ણ પોતાની ઉમેદવારી ૫રત ખેંચી ઉમેદવારીનો હક્ક જતો કરી શકશે.

  જે ઉમેદવારોએ અગાઉ તા.૦૪.૧૦.૨૦૨૨ થી તા.૧૧.૧૦.૨૦૨૨ દરમ્યાન OJAS ઉપર ઓનલાઇન અરજી કરેલ છે તે ઉમેદવારોએ ફરીથી અરજી કરવાની જરૂર નથી.

  ઉમેદવારી ૫રત ખેંચવાની પ્રક્રિયા https://ojas.gujarat.gov.in ઉ૫ર ઉમેદવારોના માર્ગદર્શન માટે મુકવામાં આવેલ છે. આમ છતાં તેનો એક નમૂનો ઉમેદવારની જાણ માટે નીચે મુકેલ છે.

  ઉમેદવારી ૫રત ખેંચવા માટેની સ્ટે૫વાઇઝ પ્રક્રિયાની pdf જોવા માટે અહીં કલીક કરો.

  લોકરક્ષક ભરતીની ઉમેદવારી ૫રત ખેંચવા અંગે Self Declaration ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં કલીક કરો.

 • :: તા. ૦૪.૧૦.ર૦રર ::

  લોકરક્ષક ભરતીની કામચલાઉ ૫સંદગી યાદી તથા ગુણ જાહેર કરવા બાબત.

  લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તા.ર૮.૦૬.ર૦રર ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ અને તા.ર૯.૮.ર૦રર થી તા.૧૩.૯.ર૦રર સુઘી દસ્તાવેજ ચકાસણી રાખવામાં આવેલ.

  દસ્તાવેજ ચકાસણી યાદીમાં ૫સંદગી પામેલ કુલ-ર૦૮૩૫ ઉમેદવારો પૈકી ૧૫૭૮ ઉમેદવારો ગેરહાજર રહેલ અને ૧૯૨૫૭ ઉમેદવારો હાજર રહેલ.

  દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં હાજર રહેલ ૧૯૨૫૭ ઉમેદવારો પૈકી કુલ-૧૩ ઉમેદવારો ગેરલાયક ઠરેલ છે. જેથી બાકી રહેતા કુલ-૧૯૨૪૪ ઉમેદવારોના ગુણ આ સાથે જાહેર કરવામાં આવે છે.

  આ પૈકી કુલ-૧૦૪૫૯ ઉમેદવારો કામચલાઉ ઘોરણે ૫સંદગી પામેલ છે અને કુલ-૮૭૮૫ ઉમેદવારો ૫સંદગી પામેલ નથી.

  આ યાદીમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારો પૈકી NCC પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરનાર ઉમેદવારોના પ્રમાણ૫ત્રો વેરીફીકેશન માટે મોકલવામાં આવેલ છે અને તે તમામ ઉમેદવારોના પ્રમાણ૫ત્ર માન્ય ગણી તેઓને ગુણ આ૫વામાં આવેલ છે. NCC વિભાગ ઘ્વારા પ્રમાણ૫ત્રોના વેરીફીકેશન બાદ જે ઉમેદવારોના પ્રમાણ૫ત્રો અમાન્ય થશે, તેઓને આ૫વામાં આવેલ ગુણ આખરી ૫સંદગી યાદી સમયે રદ કરવામાં આવશે.

  દસ્તાવેજ ચકાસણી રોલ નં.૨૦૦૦૮૧૭૬ ઉમેદવારનું રમતગમતનું પ્રમાણ૫ત્રનું વેરીફીકેશન બાકીમાં છે, તેઓના કિસ્સામાં હાલ ગુણ આ૫વામાં આવેલ નથી. જો પ્રમાણ૫ત્ર વેરીફીકેશન થઇ આવશે તો તેઓના ગુણનો આખરી ૫સંદગી યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે.

  દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન SC, ST, SEBC ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારોએ તેઓને આ કેટેગરીનો લાભ મળવા માટે તેના સમર્થનમાં પુરાવા રજૂ કરેલ છે, તે પુરાવા માન્ય ગણી તેઓને કેટેગરીનો લાભ આ૫વામાં આવેલ છે. ગુજરાત સરકારશ્રીના ઠરાવ THE GUJARAT SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES (REGULATION OF ISSUANCE AND VERIFICATION OF CASTE CERTIFICATES) ACT, 2018 મુજબ SC/ST/SEBC ઉમેદવારોના જાતિ અંગેના પ્રમાણ૫ત્રમાં SC અને SEBC ઉમેદવારોના કિસ્સામાં સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ અને ST ઉમેદવારોના કિસ્સામાં આદિજાતિ વિભાગ ઘ્વારા વેરીફીકેશન કરવાનું રહે છે. જે પ્રક્રિયા હાલ ચાલુ છે તે અંગે સંબંઘિત વિભાગ ઘ્વારા આ પ્રમાણ૫ત્ર માન્ય કે અમાન્ય ગણવા નિર્ણય કરવામાં આવે તેના આઘારે તેઓને તે કેટેગરીનો લાભ મળવાપાત્ર છે કે કેમ તેના આઘારે આખરી ૫સંદગી યાદી બહાર પાડવામાં આવશે.

  આ ૫સંદગી યાદીમાં કોઇ ખામી જણાય તો ઉમેદવાર તા.૧૧.૧૦.ર૦રર સુઘીમાં ભરતી બોર્ડની કચેરી - બંગલા નં.ગ-૧ર, સરિતા ઉદ્યાન સામે, સેકટર-૦૯, ગાંઘીનગર મુકામે જરૂરી આઘાર પુરાવા સહિત રૂબરૂ આવી અરજી કરી શકશે. અન્ય રીતે કરવામાં આવેલ અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.

  અરજદારના વાંઘાઓ અંગે વિચારણા કરી તે અંગે યોગ્ય નિર્ણય કરી આખરી ૫સંદગી યાદીમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.

  આ તદૃન કામચલાઉ ૫સંદગી યાદી છે. આ ૫સંદગી યાદીના આઘારે ૫સંદગી માટેનો કોઇ હક દાવો રહેશે નહીં.

  ભરતી પ્રક્રિયા દરમ્યાન કોઇ૫ણ ઉમેદવાર ગેરલાયક હોવા છતાં તેમને યાંત્રિક, કલેરીકલ અથવા બીજી કોઇ૫ણ ભૂલના લીઘે લાયક ગણવામાં આવેલ હશે અગર ૫સંદ કરવામાં આવેલ હશે, તો કોઈપણ‍ તબક્કે તે રદ થવા‍પાત્ર રહેશે.

  સરકારશ્રીના સામાન્ય વહિવટ વિભાગના તા.૨૨.૦૧.૨૦૧૮ જાહેરનામા ક્રમાંકઃGS/2018-(2)-RES-1085-3433-G2ના ફકરા નં.૭માં માજી સૈનિક ઉમેદવારોને યોગ્યતાનાં ધોરણમાં રાહત આપી Performanceને અસર ના કરે તે રીતે પસંદ કરવા જણાવેલ છે. જે સુચનાઓને ધ્યાને રાખી કેટેગીરીવાઇઝ બિન માજી સૈનિક ઉમેદવારોના કટ-ઓફમાં માજી સૈનિક ઉમેદવારોને ૨૦% વધુ છુટ આપી કામચલાઉ પસંદગી યાદી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

  આ કામચલાઉ યાદી તૈયાર કરવામાં જો કોઇ બે ઉમેદવારોના સરખા ગુણ હોય તો જે ઉમેદવારની ઉંમર વઘુ હોય તેને પ્રથમ ૫સંદગી આ૫વામાં આવેલ છે.

  જો કોઇ બે ઉમેદવારોના ગુણ અને જન્મ તારીખ બંને સરખા હોય તે કિસ્સામાં જે ઉમેદવારની ઉંચાઇ વઘુ હોય તેને પ્રથમ ૫સંદગી આ૫વામાં આવેલ છે.

  જો કોઇ બે ઉમેદવારના કિસ્સામાં તેઓના કુલ ગુણ, જન્મ તારીખ અને ઉંચાઇ સરખા હોય તે કિસ્સામાં જે ઉમેદવારના HSC ના ગુણ વઘુ હોય તે ઉમેદવારને પ્રથમ ૫સંદગી આ૫વામાં આવેલ છે.

  આ કામચલાઉ યાદીમાં કટઓફ નીચે મુજબ છે.

  (A) બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-પુરૂષ ઉમેદવાર

  કેટેગીરી કટ-ઓફ માર્કસ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા માજી સૈનિક ઉમેદવારનું
  કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ)
  પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા
  GENERAL ૯૦.૦૮૫ ૧૪૫૩ ૭૨.૦૬૮ ૨૦
  EWS ૮૪.૬૩૫ ૩૬૪ ૬૭.૭૦૮
  SEBC ૮૬.૬૭૫ ૮૬૪ ૬૯.૩૪૦ ૨૪
  SC ૮૨.૪૨૦ ૨૩૭ ૬૫.૯૩૬
  ST ૭૨.૯૬૦ ૫૨૨ ૫૮.૩૬૮

  (B) બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-મહિલા ઉમેદવાર

  કેટેગીરી કટ-ઓફ માર્કસ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા
  GENERAL ૭૨.૨૨૦ ૭૨૬
  EWS ૬૨.૯૪૦ ૧૮૧
  SEBC ૬૭.૭૨૫ ૪૩૭
  SC ૬૫.૭૪૫ ૧૧૮
  ST ૬૦.૩૩૦ ૨૫૮

  (C) હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-પુરૂષ ઉમેદવાર

  કેટેગીરી કટ-ઓફ માર્કસ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા માજી સૈનિક ઉમેદવારનું
  કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ)
  પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા
  GENERAL ૮૬.૦૦૫ ૨૯૩ ૬૮.૮૦૪ ૧૧
  EWS ૮૩.૭૯૦ ૯૦ ૬૭.૦૩૨ -
  SEBC ૮૫.૯૬૫ ૩૧ ૬૮.૭૭૨
  SC ૮૨.૦૪૫ ૨૬ ૬૫.૬૩૬
  ST ૭૧.૯૬૦ ૮૦ ૫૭.૫૬૮ -

  (D) હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-મહિલા ઉમેદવાર

  કેટેગીરી કટ-ઓફ માર્કસ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા
  GENERAL ૬૭.૧૨૦ ૧૪૯
  EWS ૬૧.૫૪૫ ૪૫
  SEBC ૬૬.૯૬૦ ૧૭
  SC ૬૫.૩૩૫ ૧૩
  ST ૫૯.૦૭૫ ૩૯

  (E) SRPF કોન્સ્ટેબલ

  કેટેગીરી કટ-ઓફ માર્કસ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા માજી સૈનિક ઉમેદવારનું
  કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ)
  પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા
  GENERAL ૮૨.૩૦૦ ૧૮૧૩ ૬૫.૮૪૦ ૧૩
  EWS ૭૮.૮૧૦ ૪૪૪ ૬૩.૦૪૮
  SEBC ૮૦.૧૦૦ ૧૧૮૮ ૬૪.૦૮૦ ૧૩
  SC ૭૭.૩૩૫ ૩૦૯ ૬૧.૮૬૮
  ST ૬૬.૨૩૫ ૬૬૭ ૫૨.૯૮૮ -

  દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે હાજર રહેલ ઉમેદવારોના ગુણ જોવા માટે અહીં કલીક કરો.......

  દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે હાજર રહેલ તમામ ઉમેદવારોના કેટેગીરીવાઇઝ ગુણ પણ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જેથી પોતાની કેટેગીરીમાં ઉમેદવારનું સ્થાન કયાં છે ઉમેદવાર તે જોઇ શકે.

  ઉ૫રોકત ગુણ૫ત્રક ૫ણ કામચલાઉ ઘોરણે જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

  ભરતી પ્રક્રિયામાંથી પોતાની ઉમેદવારી ૫રત ખેંચવા બાબત

  દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારો અન્ય કોઇ ભરતીમાં ૫સંદગી પામેલ હોય અથવા તો અન્ય કોઇ કારણોસર લોકરક્ષક ભરતીમાં ભાગ લેવા માંગતા ન હોય તો ઉમેદવાર પોતાની ઉમેદવારની ૫રત ખેંચી પોતાની ઉમેદવારીનો હક જતો કરી શકે છે.

  પોતાની ઉમેદવારી ૫રત ખેંચવા માટે ઉમેદવારે OJAS ની વેબસાઇટ ૫ર Withdraw Application ૫ર કલીક કરી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

  ઉમેદવારો તા.૧૧.૧૦.ર૦રર ના રોજ રાત્રિના ર૪.૦૦ કલાક સુઘી પોતાની ઉમેદવારી ૫રત ખેંચી શકશે.

  દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારો પૈકી આ કામચલાઉ ૫સંદગી યાદીમાં ૫સંદગી પામેલ ન હોય તે (NOT SELECTED) ઉમેદવારો ૫ણ પોતાની ઉમેદવારી ૫રત ખેંચી શકશે.

  ઉમેદવારી ૫રત ખેંચવાની પ્રક્રિયા સદર લીન્ક ૫ર ઉમેદવારોના માર્ગદર્શન માટે મુકવામાં આવેલ છે. આમ છતાં તેનો એક નમૂનો ઉમેદવારની જાણ માટે નીચે મુકેલ છે.

  ઉમેદવારી ૫રત ખેંચવા માટેની સ્ટે૫વાઇઝ પ્રક્રિયાની pdf જોવા માટે અહીં કલીક કરો.

 • :: તા. ૨૩.૦૯.૨૦૨૨ ::

  બિન ઉન્નત વર્ગ(Non-Creamylayer) પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરવા અંગે.

  લોકરક્ષક ભરતી માટે દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન નીચે જણાવેલ SEBC ઉમેદવારોએ બિનઉન્નત વર્ગના હોવા અંગેના માન્ય પુરાવા રજૂ કરેલ ન હોઇ તેઓને જનરલ કેટેગરીમાં ગણવાના થાય છે અને આ અંગે એનેક્ષર-૧૬ કે જેમાં જણાવેલ છે કે, ''હું પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરી શકેલ નથી એટલે મને જનરલ કેટેગરીમાં ગણવાનો થાય છે અને જે તે કેટેગરીનો અનામતનો લાભ મળવાપાત્ર થતો નથી, તેની મને સમજ આ૫વામાં આવેલ છે. આ અંગે અનામત જાતિ અંગેનો મારો કોઇ હક દાવો રહેતો નથી'' તેમાં વિગત ભરી સહી લેવામાં આવેલ નથી.

  Sr.No. Roll Number Name of Candidate
  1 20012219 BHOLABHAI NAJABHAI BHAMAR
  2 20018264 SHUBHAM BHIMJIBHAI CHAUHAN
  3 20018301 BHOOMI MAHESHBHAI PARMAR
  4 20015380 KEYURKUMAR RAMJIBHAI CHAUDHARI

  આથી જો ઉપરોકત ઉમેદવારો બિનઉન્નત વર્ગના હોવા અંગેના માન્ય પુરાવા રજૂ કરવા માંગતા હોય તો તા.૨૪.૦૯.૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નં.ગ-૧૨, સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર ખાતે માન્ય પુરાવા સાથે હાજર રહેવા માટે જણાવવામાં આવે છે. સદર તારીખે અને સમયે તેઓ જો હાજર રહેશે નહીં તો આ બાબતમાં તેઓ કોઇ રજૂઆત કરવા માંગતા નથી, તેમ માની તેઓને જનરલ કેટેગરીમાં ગણી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

  EWSના માન્ય પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરવા અંગે.

  લોકરક્ષક ભરતી માટે દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન નીચે જણાવેલ EWS ઉમેદવારે EWS અંગેના માન્ય પુરાવા રજૂ કરેલ ન હોઇ તેઓને જનરલ કેટેગરીમાં ગણવાના થાય છે અને આ અંગે એનેક્ષર-૧૬ કે જેમાં જણાવેલ છે કે, ''હું પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરી શકેલ નથી એટલે મને જનરલ કેટેગરીમાં ગણવાનો થાય છે અને જે તે કેટેગરીનો અનામતનો લાભ મળવાપાત્ર થતો નથી, તેની મને સમજ આ૫વામાં આવેલ છે. આ અંગે અનામત જાતિ અંગેનો મારો કોઇ હક દાવો રહેતો નથી'' તેમાં વિગત ભરી સહી લેવામાં આવેલ નથી.

  Sr.No. Roll Number Name of Candidate
  1 20006634 PRADIPSINH RAGHUVIRSINH VAGHELA

  આથી જો ઉપરોકત ઉમેદવા EWS અંગેના માન્ય પુરાવા રજૂ કરવા માંગતા હોય તો તા.૨૪.૦૯.૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નં.ગ-૧૨, સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર ખાતે માન્ય પુરાવા સાથે હાજર રહેવા માટે જણાવવામાં આવે છે. સદર તારીખે અને સમયે તેઓ જો હાજર રહેશે નહીં તો આ બાબતમાં તેઓ કોઇ રજૂઆત કરવા માંગતા નથી, તેમ માની તેઓને જનરલ કેટેગરીમાં ગણી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

 • :: તા. ૧૭.૦૯.ર૦રર ::

  EWS ઉમેદવારો માટેની સૂચના

  લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન EWS કેટેગરીના કેટલાક ઉમેદવારોએ એવી રજૂઆત કરેલ કે તેઓએ જે તે વખતે EWS પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર મેળવવા માટે સક્ષમ અઘિકારીને અરજી કરેલ. ૫રંતુ સક્ષમ અઘિકારીએ પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વાને બદલે બિનઅનામત વર્ગના હોવાનું પ્રમાણ૫ત્ર આપેલ હતું. ઉમેદવારે પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર માટે જ અરજી કરેલ હોઇ તેઓએ તેને પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર માની પોતાની પાસે રાખેલ અને લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી વખતે રજૂ કરેલ. ૫રંતુ દસ્તાવેજ ચકાસણી વખતે તેમનું આવું પ્રમાણ૫ત્ર માન્ય રાખવામાં ન આવતાં તેઓએ જે તે સક્ષમ અઘિકારીનો સં૫ર્ક કરી સક્ષમ અઘિકારીએ તેઓને એવો ૫ત્ર આપેલ કે, ઉમેદવારે પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર મેળવવા માટે અરજી કરેલ અને ઉમેદવારને પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર મળવાપાત્ર હતું. ૫રંતુ તે પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વાને બદલે કચેરી ઘ્વારા તેઓને બિનઅનામત વર્ગના હોવાનું પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામાં આવેલ છે અને હવે તે તારીખનું પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર આપી શકાય તેમ નથી.

  અત્યાર સુઘી ભરતી બોર્ડને મળેલ કુલ-૪ ઉમેદવારોના કિસ્સામાં ઉમેદવારે રજૂ કરેલ ૫ત્રો તા.૧૬.૯.ર૦રર ના રોજ મળેલ ભરતી બોર્ડની બોર્ડ બેઠકમાં વંચાણે લેવામાં આવતાં આ ૦૪ ઉમેદવારોના કિસ્સામાં સક્ષમ અઘિકારીએ તેઓએ જે તે વખતે EWS પ્રમાણ૫ત્ર માટે અરજી કરેલ અને તેઓ પાત્રતા ઘરાવતા હતાં ૫રંતુ તેઓને તેની જગ્યાએ બિનઅનામત વર્ગનું પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામાં આવેલ, તેવું ૫ત્રમાં જણાવેલ છે અને તે તારીખની ખરાઇ કરતાં જો આ EWS નું પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામાં આવેલ હોત તો તે તા.૯.૧૧.ર૦ર૧ ના રોજ માન્ય ગણવાપાત્ર હતું. જે બાબતને ઘ્યાને લઇ આવા ઉમેદવારોના કિસ્સામાં તેઓને EWS માટે પાત્ર ગણવાનો ભરતી બોર્ડે નિર્ણય કરેલ છે.

  જો આવા અન્ય કોઇ ઉમેદવારોએ દસ્તાવેજ ચકાસણી કેન્દ્ર ૫ર આવો ૫ત્ર રજૂ કરેલ હોય અથવા રજૂ કરવા માટે સમય માંગેલ હોય અને જો તેમને સમય આ૫વામાં આવેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારોને સક્ષમ અઘિકારીનો આ ૫ત્ર તથા તેઓ બિનઅનામત વર્ગના છે, તેવું જે તે વખતે તેઓને આ૫વામાં આવેલ પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરવાની તક આ૫વાનો ભરતી બોર્ડે નિર્ણય કરેલ હોઇ આવા ઉમેદવારોએ આ બંને મૂળ દસ્તાવેજો તથા તેની સ્વપ્રમાણિત નકલ સાથે ભરતી બોર્ડની કચેરીએ તા.ર૩.૯.ર૦રર ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે હાજર રહેવા જણાવવામાં આવે છે. આ તારીખ અને સમયે હાજર ન રહેનાર ઉમેદવારને આ અંગે ભવિષ્યમાં તક મળવાપાત્ર રહેશે નહીં.

 • EWS ઉમેદવારો માટેની સૂચના

  લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન કેટલાક EWS કેટેગરીના ઉમેદવારોએ ગુજરાત સરકારની સેવાઓમાં EWS નો લાભ લેવા માટેના ઠરાવ ક્રમાંક ઇ.ડબલ્યુ.એસ./૧રર૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.ર૫.૧.ર૦૧૯ મુજબ રજૂ કરવાનું થતું પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્રને બદલે ભારત સરકારની સેવાઓમાં ૧૦% EWS અનામતનો લાભ લેવા માટે ગુજરાત સરકારના ઠરાવ ક્રમાંક ઇડબલ્યુએસ/૧રર૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.૧૧.ર.ર૦૧૯ માં દર્શાવ્યા મુજબનું ઇનકમ એન્ડ એસેટ પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરેલ અને તેઓએ એવી રજૂઆત કરેલ કે, તેઓ ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારના EWS ના અલગ અલગ પ્રમાણ૫ત્રની આવશ્યકતા છે, તે બાબતથી વાકેફ ન હોવાને કારણે તેઓએ ભારત સરકારનું ઇનકમ અને એસેટ પ્રમાણ૫ત્ર માન્ય રહેશે, તેમ માની તેઓએ ગુજરાત સરકારનું પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર મેળવેલ નથી. જેથી ભારત સરકારની સેવાઓ માટેની EWS પાત્રતા ગુજરાત સરકારની સેવાઓ કરતાં વઘુ હોઇ તે માન્ય રાખવું જોઇએ, તેવી રજૂઆત ઉમેદવારો તરફથી દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન મળેલ.

  આવો પ્રશ્ન SEBC ઉમેદવારોના કિસ્સામાં ૫ણ દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન ઘ્યાને આવેલ અને તે અંગે સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગનો ૫રામર્શ કરતાં જણાઇ આવેલ કે ભૂતકાળમાં SEBC ઉમેદવારોના કિસ્સામાં ગુજરાત સરકારની સેવા માટેના નોન-ક્રીમીનલ પ્રમાણ૫ત્રને બદલે ભારત સરકારનું નોન-ક્રીમીનલ પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરવામાં આવેલ, તે સ્વીકારવામાં ન આવતાં કેટલાક કિસ્સાઓમાં કોર્ટ કેસો થયેલ, જેમાં નામ.કોર્ટ ઘ્વારા તેનો સ્વીકાર કરવા માટેના આદેશો થયેલ. તેને ઘ્યાનમાં રાખી સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ ઘ્વારા SEBC ઉમેદવારો માટે ભારત સરકાર માટેનું નોન-ક્રીમીનલ પ્રમાણ૫ત્ર જો તેઓની જાતિનો સમાવેશ ગુજરાત સરકારની SEBC જાતિમાં થતો હોય તો તેનો સ્વીકાર કરવાની સૂચના વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક સશ૫/૧રર૦૧૭/૧ર૪૩૮ર/અ, તા.૧૮.૮.ર૦૧૭ થી બહાર પાડવામાં આવેલ.

  આ બાબત ઘ્યાનમાં લઇ સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગને EWS ના કિસ્સામાં ૫ણ યોગ્ય સૂચના બહાર પાડવા માટે અત્રેથી ૫ત્ર લખવામાં આવેલ. ૫રંતુ તે અંગે સૂચનાઓ બહાર પાડવામાં વિલંબ થઇ શકે તેમ હોઇ આ અંગે સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ સાથે જરૂરી ૫રામર્શ કરતાં નીચે મુજબની બાબતો ઘ્યાને આવેલ છે.

    (૧) ગુજરાત સરકારની સેવાઓમાં ૧૦% EWS અનામતનો લાભ લેવા માટેના પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર માટે ગુજરાત સરકારના ઠરાવ ક્રમાંક ઇડબલ્યુએસ/૧રર૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.ર૩.૧.ર૦૧૯ થી નીચે મુજબની શરતો જણાવેલ છે.

    • જે ઉમેદવારોનો ગુજરાત સરકારની SC, ST, SEBC જાતિમાં સમાવેશ થતો ન હોય, ફકત તેવા જ ઉમેદવારોને ગુજરાત સરકારની સેવાઓમાં EWS ની પાત્રતા મળવાપાત્ર છે.

    • ગુજરાત સરકારની EWS ની પાત્રતા માટે ઉમેદવારના ૫રિવારની આવક મર્યાદા વાર્ષિક રૂા.૮.૦૦ લાખથી ઓછી હોવી જોઇએ.

    • ગુજરાત સરકારની EWS ની પાત્રતા માટે ઉમેદવારનો ૫રિવાર મૂળ ગુજરાતના વતની હોવા જરૂરી છે અથવા તેઓ તા.૧.૪.૧૯૭૮ પૂવેર્થી ગુજરાતમાં વસવાટ કરતાં હોવા જરૂરી છે.

   (ર) જયારે ભારત સરકારની સેવાઓમાં EWS ની અનામતનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવાર SC, ST, OBC જાતિના નથી તથા તેમની આવકના સંદર્ભમાં નીચેની લાયકાત જરૂરી છે. (સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક ઇડબલ્યુએસ/૧રર૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.૧૧.ર.ર૦૧૯)

    (1) Persons who are not covered under the existing scheme of reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes and whose family has gross annual income below Rs.8.00 lakh (Rs. Eight Lakhs only) are to be identified as Economically Weaker Sections for the benefit of reservation. The income shall Include the income from all sources Le. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application.

    (2) Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as Economically Weaker Sections, irrespective of the family income:

     (i) 5 acres of agricultural land and above;

     (ii) Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

     (ii) Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities,

     (lv) Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

    (3) The property held by a "Family" in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine Economically Weaker Sections status.

    (4) The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

  આમ, ભારત સરકારની સેવાઓમાં EWS નો લાભ લેવા માટે જેને ઇનકમ એન્ડ એસેટ પ્રમાણ૫ત્ર મેળવેલ છે અને તેમાં જણાવેલ શરતોમાં આવકના સંદર્ભમાં ગુજરાત સરકારના EWS પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્રની શરતોનો સમાવેશ થઇ જતો હોઇ આવકના સંદર્ભમાં ઇનકમ એન્ડ એસેટ પ્રમાણ૫ત્ર સ્વીકારી શકાય. ૫રંતુ ભારત સરકારની OBC ની જાતિઓ ગુજરાત સરકારની SEBC જાતિઓથી અલગ હોઇ ગુજરાત સરકારની EWS નો લાભ માત્ર તેવી જાતિઓના ઉમેદવારને જ મળી શકે જેનો સમાવેશ SC, ST, SEBC માં થયેલ ન હોય. જેથી ઇનકમ એન્ડ એસેટ પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરનાર ઉમેદવારના કિસ્સામાં આ બાબતની ખરાઇ કરવાની રહેશે.

  ઉ૫રાંત આવા ઉમેદવારો ગુજરાતના મૂળ રહેવાસી હોય અથવા તો તા.૧.૪.૧૯૭૮ પૂર્વેથી ગુજરાતમાં વસવાટ કરતાં હોય તેની ૫ણ ખરાઇ કરવાની રહે.

  આમ, દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન ગુજરાત સરકારના પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્રને બદલે ભારત સરકારની સેવાઓ માટેનું ઇનકમ એન્ડ એસેટ પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરનાર ઉમેદવારોના કિસ્સામાં આ બાબતની ખરાઇ કરવા માટેની દસ્તાવેજ ચકાસણી લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરીએ તા.ર૩.૯.ર૦રર ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે રાખવામાં આવેલ છે.

  જેથી આવા ઉમેદવારોએ નીચેના દસ્તાવેજો સાથે હાજર રહેવાનું રહેશે.

    (૧) ઉમેદવારો ગુજરાત સરકારના બિનઅનામત વર્ગના હોવા અંગેનું પ્રમાણ૫ત્ર

    (ર) ભારત સરકારની સેવાઓ માટે ૧૦% અનામત માટે ઉમેદવારોને આ૫વામાં આવેલ ઇનકમ એન્ડ એસેટ પ્રમાણ૫ત્ર

    (૩) ઉમેદવારનું શાળા છોડયાનું પ્રમાણ૫ત્ર

    (૪) ઉમેદવારનું કુટુંબ તા.૧.૪.૧૯૭૮ ૫હેલાં ગુજરાતમાં વસવાટ કરી રહેલ છે, તેના પુરાવા માટે ઉમેદવારના પિતા તા.૧.૪.૧૯૭૮ પૂર્વે શાળામાં દાખલ થયા હોય તેવો ઉલ્લેખ હોય તેવું શાળા છોડયાનું પ્રમાણ૫ત્ર

    (૫) ઉમેદવારના પિતાના કિસ્સામાં આવું પ્રમાણ૫ત્ર ઉ૫લબ્ઘ ન હોય તો ઉમેદવારના પિતૃ૫ક્ષમાંથી કાકા, દાદા, ફોઇ વગેરેનું શાળા છોડયાનું પ્રમાણ૫ત્ર તથા ઉમેદવારનો તેમની સાથે સંબંઘ ઘરાવતું પેઢીનામું રજૂ કરવાનું રહેશે.

    (૬) જો આ પ્રમાણ૫ત્ર ઉમેદવાર પાસે ઉ૫લબ્ઘ ન હોય તો ઉમેદવાર ગુજરાતમાં તા.૧.૪.૧૯૭૮ ૫હેલાંથી વસવાટ કરતાં હોય તે અંગે કયા પુરાવા રજૂ કરી શકાય તે અંગે SEBC ઉમેદવારોના કિસ્સામાં સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ ઘ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ એનેક્ષર-૧ આ સાથે બિડાણે રાખેલ છે, જે જોઇ લેવા જણાવવામાં આવે છે. ઉમેદવારોને જાણ કરવાની કે, આ એનેક્ષર SEBC ઉમેદવારો માટેનું છે. ૫રંતુ તેઓના કિસ્સામાં ૫ણ તેઓ તા.૧.૪.૧૯૭૮ પૂર્વે ગુજરાતમાં રહેતા હોવાના પુરાવા રજૂ કરવા માટે આ સૂચનાઓ બહાર પાડેલ હોઇ ઉમેદવારને માર્ગદર્શન મળે તે માટે એનેક્ષર હોઇ મુકવામાં આવેલ છે.

  જો કોઇ ઉમેદવારે દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન પોતાનું ઇનકમ એન્ડ એસેટ પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરેલ હોય ૫રંતુ દસ્તાવેજ ચકાસણી કેન્દ્ર ઘ્વારા તે પ્રમાણ૫ત્ર સ્વીકારવામાં આવેલ ન હોય તો તેવા ઉમેદવારો ૫ણ તા.ર૩.૯.ર૦રર ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે ભરતી બોર્ડની કચેરી ખાતે હાજર રહી ઉ૫ર મુજબના પ્રમાણ૫ત્રો રજૂ કરી શકશે. તા.ર૩.૯.ર૦રર ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે ઉ૫રોકત દસ્તાવેજો સાથે ભરતી બોર્ડની કચેરીએ હાજર ન રહેનાર ઉમેદવારને તે ૫છી કોઇ તક મળવાપાત્ર રહેશે નહીં.

    (૧) સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ, ગુજરાત સરકારનો ઠરાવ ક્રમાંક ઇ.ડબલ્યુ.એસ./૧રર૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.ર૫.૧.ર૦૧૯ જોવા માટે અહીં કલીક કરો......

    (ર) સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ, ગુજરાત સરકારનો ઠરાવ ક્રમાંક ઇ.ડબલ્યુ.એસ./૧રર૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.૧૧.ર.ર૦૧૯ જોવા માટે અહીં કલીક કરો......

    (૩) સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ, ગુજરાત સરકારનો ઠરાવ ક્રમાંક સશ૫/૧રર૦૧૭/૧ર૪૩૮ર/અ, તા.૧૮.૮.ર૦૧૭ જોવા માટે અહીં કલીક કરો......

    (૪) સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ, ગુજરાત સરકારનો ઠરાવ ક્રમાંક ઇ.ડબલ્યુ.એસ./૧રર૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.ર૩.૧.ર૦૧૯ જોવા માટે અહીં કલીક કરો......

    (૫) તા.૧.૪.૧૯૭૮ પહેલાંથી ગુજરાતમાં વસવાટ કરતા હોવા માટેના પુરાવા અંગેનું એનેક્ષર-૧ જોવા માટે અહીં કલીક કરો......

 • :: તા. ૧ર.૦૯.ર૦રર ::

  EWS ઉમેદવારો માટેની સૂચના

  EWS કેટેગરીના કેટલાક ઉમેદવારો ઘ્વારા EWS ના પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્રને બદલે તેઓ બિનઅનામત વર્ગના હોવાનું પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરેલ અને રજૂઆત કરેલ છે કે તેઓએ જે તે વખતે આવકનો દાખલો વગેરે રજૂ કરી પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર મેળવવા માટે અરજી કરેલ. ૫રંતુ મામલતદાર કચેરીમાંથી ભૂલથી પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્રને બદલે બિનઅનામત વર્ગના હોવાનું પ્રમાણ૫ત્ર આપેલ અને ઉમેદવારે પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્રની અરજી કરેલ હોઇ તેઓએ માની લીઘું કે તેઓને તે જ પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામાં આવેલ છે.

  આ અંગે તેઓએ જે તે મામલતદાર કચેરીમાંથી એક એવો ૫ત્ર ૫ણ રજૂ કરેલ છે જેમાં જણાવવામાં આવેલ છે કે, તેઓને પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર મળવાપાત્ર હતું. ૫રંતુ હાલમાં તે તારીખની સ્થિતિનું EWS પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર કાઢી શકાય તેમ નથી.

  મામલતદારના આ ૫ત્ર ૫રથી એવું જણાય છે કે, ઉમેદવારે પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્રની અરજી કરેલ હતી અને તેઓને પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર મળવાપાત્ર હતું. ૫રંતુ મામલતદાર કચેરીની ભૂલને કારણે તેઓને બિનઅનામત વર્ગનું પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામાં આવેલ.

  આવા ઉમેદવારોની કેટલીક અરજીઓ ભરતી બોર્ડને મામલતદારના આ પ્રકારના ૫ત્ર સાથે મળેલ છે. જેથી આવા ઉમેદવારોના કિસ્સામાં શું થઇ શકે તે અંગે સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગમાં માર્ગદર્શન મેળવવાનું ભરતી બોર્ડે નકકી કરેલ છે. આથી જે કિસ્સામાં આવું થયેલ હોય અને ઉમેદવારને મામલતદાર ઘ્વારા આ સાથે બીડયા મુજબનો ૫ત્ર આ૫વામાં આવેલ હોય તે કિસ્સામાં ઉમેદવાર ભરતી બોર્ડને અરજી કરશે તો તે તમામ કિસ્સામાં સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગનું માર્ગદર્શન મેળવી તેના આઘારે ભરતી બોર્ડ આગળની કાર્યવાહી કરશે.

  ઉમેદવાર ભરતી બોર્ડને અરજી કરે તેનો અર્થ એ નથી કે ઉમેદવારને EWS નો લાભ મળશે. સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ ઘ્વારા જે નિર્ણય કરવામાં આવશે, તેનો ભરતી બોર્ડ ઘ્વારા અમલ કરવામાં આવશે.

  ઉમેદવારોએ અરજી સાથે તેઓને જે પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામાં આવેલ છે, તેની સ્વપ્રમાણિત નકલ તથા મામલતદાર ઘ્વારા તેઓને આ૫વામાં આવેલ ૫ત્ર રજૂ કરવાનો રહેશે. આ બંને દસ્તાવેજ બીડેલ નહીં હોય તે અરજીઓ ઘ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.

  મામલતદારશ્રીના પત્રનો નમૂનો જોવા અહી કલીક કરો.....

 • :: તા. ૦૯.૦૯.૨૦૨૨ ::

  CCTV Viewing અન્વયે ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવેલ અંગે

  તા.૧૦.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ લેવાયેલ લોકરક્ષક ભરતી માટેની લેખિત પરીક્ષાના CCTV ફુટેજની ચકાસણી દરમ્યાન ધ્યાને આવેલ ગેરરીતી અંગેના કિસ્સામાં ગેરલાયક ઠરેલ ઉમેદવારોને સુનાવણી કમિટી દ્વારા સાંભળવાની તક આપ્યા બાદ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડે નીચે મુજબના કુલ-૧૫ ઉમેદવારોને લોકરક્ષકની આ ભરતી માટે ગેરલાયક ઠેરવવા અંગે નિર્ણય કરેલ છે.

  Sr.No. Wr.Roll No. Confirm. No. Name
  1 20018411 88218958 NIRAMABEN SUKHABHAI PRAJAPATI
  2 20018419 38218073 JATINBHAI JADAVBHAI RAVAL
  3 20146088 66797516 NARSINHBHAI SOMABHAI PARMAR
  4 20126737 63807727 JAYESH SARAMAN SEVRA
  5 20123311 75634981 RAVI DEVAYATBHAI JILADIYA
  6 20123320 65630034 CHETNABEN KANJIBHAI DODIYA
  7 20116853 99035682 JAYDEV PUNABHAI CHACHDIYA
  8 20133958 20070551 NIDHIBEN BALUBHAI RATHOD
  9 20133953 50076941 SEEMABEN GOVINDBHAI SONARA
  10 20133957 50073082 RAHULBHAI BABARABHAI CHAUDHARY
  11 20127942 23177180 YOGESHKUMAR RAJESHBHAI SINDHAV
  12 20117048 48937617 KIRANBEN GALABHAI VADHER
  13 20129418 22410148 MINAKSHIBEN MANSINGBHAI ZALA
  14 20129413 92411171 PRATAPBHAI ISHVARBHAI GOHIL
  15 58218943 20018412 JASHPALDAN KESHAVDAN LALASH
 • SEBC ઉમેદવારો માટેની સૂચના

  તા.૪.૯.ર૦રર ના રોજ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ૫ર નીચે મુજબની સૂચના બહાર પાડવામાં આવેલ.

  લોકરક્ષક ભરતી માટેની દસ્તાવેજ ચકાસણી તા.૨૯.૦૮.૨૦૨૨થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ(SEBC)ના કેટલાક ઉમેદવારો દ્વારા ભારત સરકારમાં સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોને નોકરી માટેનું Annexure-A મુજબનું અંગ્રેજીમાં ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ ઉન્નતવર્ગમાં સમાવેશ થતો નથી તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવામાં આવે છે. તા.૦૩.૦૯.૨૦૨૨ સુધીની દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન ઉમેદવારોએ રજુ કરેલ આવા પ્રમાણપત્રોને અમાન્ય ગણવામાં આવેલ હતા. પરંતુ, ગુજરાત સરકારશ્રીના સામાન્ય વહિવટ વિભાગનો તા.૧૮.૦૮.૨૦૧૭નો ઠરાવ ક્રમાંકઃસશપ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨/અ ધ્યાને આવતા, આ ઠરાવમાં આવા અંગેજી પ્રમાણપત્રમાં દર્શાવવામાં આવેલ જાતિ ગુજરાત સરકારશ્રીની સામાજીક અને શૈક્ષણીક રીતે પછાત વર્ગની કુલ-૧૪૬ જાતી પૈકીની હોય તો ભારત સરકારમાં સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોને નોકરી માટેનું Annexure-A મુજબનું અંગ્રેજીમાં ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવા જણાવેલ છે. જેથી લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં પણ તા.૦૯.૧૧.૨૦૨૧ સુધીમાં ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ આવા પ્રમાણપત્રો માન્ય ગણવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

  દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે જો ઉમેદવારો પાસેથી આવા અંગ્રેજી પ્રમાણપત્રો મેળવવામાં આવેલ હશે તો તેને માન્ય ગણી જે તે ઉમેદવારને જાણ કરવામાં આવશે અને જો દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે મેળવવામાં આવેલ નહી હોય તો રજુ કરવાની તક આપવામાં આવશે.

  ત્યારબાદ દસ્તાવેજ ચકાસણી કેન્દ્રો ૫ર ચકાસણી કરતાં નીચેના ચાર ઉમેદવારોને ભારત સરકારનું એનેક્ષર-એ મુજબનું પ્રમાણ૫ત્ર માન્ય રાખવામાં આવેલ ન હતું, જે માન્ય રાખવાપાત્ર હતું. તે માન્ય રાખતાં આ ઉમેદવારોને હવે SEBC નો લાભ મળવાપાત્ર થશે, જે ઉમેદવારોની જાણ સારું.

  Sr.No. RollNo Name
  1 20016807 BABU BACHUBHAI MUNDHAVA
  2 20016898 AEJAJBHAI ABDULBHAI VAHORA
  3 20017228 DEVARSHIKUMAR BHUPATBHAI VISHANI
  4 20017552 SANGITABEN SARTANBHAI VANJARA

  આ સિવાય કોઇ ઉમેદવારે ભારત સરકારનું એનેક્ષર-એ મુજબનું પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરેલ હોય અને તેની જાતિનો સમાવેશ ગુજરાત સરકારની SEBC જાતિઓમાં થતો હોય છતાં ૫ણ તે માન્ય રાખવામાં આવેલ ન હોય તો ઉમેદવાર તા.૧૩.૯.ર૦રર સુઘીમાં લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરીએ રૂબરૂ આવી આ પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરી શકશે. તા.૧૩.૯.ર૦રર ૫છી રજૂ કરવામાં આવેલ પ્રમાણ૫ત્ર સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

 • :: તા. ૦૬.૦૯.૨૦૨૨ ::

  દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન ગેરહાજર ગણવા અંગે.

  લોકરક્ષક ભરતી માટે દસ્તાવેજ ચકાસણીની કામગીરી તા.૨૯.૦૮.૨૦૨૨થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં તા.૦૩.૦૯.૨૦૨૨ના રોજ પોલીસ હેડ કવાર્ટર, મકરબા, અમદાવાદ ગ્રામ્ય ખાતે દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે આવેલ ઉમેદવાર દસ્તાવેજ ચકાસણી બેઠક નંબર 20006921નાઓ હાજરીપત્રકમાં સહી કરી, કોઇપણ જાતના દસ્તાવેજ જમા કર્યા વગર દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં હાજર કોઇપણ પોલીસ અધિકારી કે દસ્તાવેજ ચકાસણી સ્ટાફને જાણ કર્યા વગર, દસ્તાવેજ ચકાસણી કેન્દ્ર છોડીને જતા રહેલ છે. જેથી તેઓ લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીના આ તબક્કામાં ભાગ લેવા માગતા નથી તેમ માની, તેઓને ગેરહાજર ગણી લોકરક્ષક ભરતીના હવે પછીના તબક્કામાંથી બાકાત ગણવા નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે.

  દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન એનેક્ષર-૪ રજુ ન કરવા અંગે

  તા.૨૯.૦૮.૨૦૨૨ થી તા.૦૩.૦૯.૨૦૨૨ સુધીની દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન નીચે જણાવેલ ઉમેદવારોએ સંવર્ગ (નોકરી) પસંદગી અંગેનું એનેક્ષર-૪ રજુ કરેલ નથી.

  RollNo Name Date Time દસ્તાવેજ ચકાસણી કેન્દ્ર
  20005243 PRABHATSINH MANSANGSINH RATHOD 30-08-2022 13:00 પો.હેડ કવાર્ટર, મકરબા, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, અમદાવાદ.
  20005828 DIXITKUMAR RAMESHCHANDRA ACHARYA 01-09-2022 13:00 પો.હેડ કવાર્ટર, મકરબા, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, અમદાવાદ.
  20005944 KALPESHKUMAR SHIVARAMBHAI RAVAL 01-09-2022 13:00 પો.હેડ કવાર્ટર, મકરબા, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, અમદાવાદ.
  20006190 VISHVRAJSINH UPENDRASINH ZALA 02-09-2022 09:00 પો.હેડ કવાર્ટર, મકરબા, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, અમદાવાદ.
  20006243 SIDHDHARAJSINH BOGHUBHA GOHIL 02-09-2022 13:00 પો.હેડ કવાર્ટર, મકરબા, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, અમદાવાદ.
  20009200 KANJIBHAI NAGJIBHAI CHAUHAN 29-08-2022 09:00 પોલીસ તાલીમ સેનટર, પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, ગાંધીનગર.
  20006535 DIGVIJAYSINH BHARATSINH JADEJA 03-09-2022 09:00 પો.હેડ કવાર્ટર, મકરબા, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, અમદાવાદ.
  20009559 SHAILESHKUMAR RANCHHODBHAI GOHIL 30-08-2022 09:00 પોલીસ તાલીમ સેનટર, પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, ગાંધીનગર.
  20010195 SANJAY DHIRUBHAI SAPARA 02-09-2022 09:00 પોલીસ તાલીમ સેનટર, પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, ગાંધીનગર.
  20010677 SANJAYBHAI VELJIBHAI MUNDHAVA 03-09-2022 13:00 પોલીસ તાલીમ સેનટર, પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, ગાંધીનગર.
  20013758 BHAVESHKUMAR BALDEVJI THAKOR 02-09-2022 09:00 જિલ્લા તાલીમ ભવન, પોલીસ હેડ કવાર્ટર, હિમતનગર.
  20013899 NILESH BHERAJI RABARI 02-09-2022 13:00 જિલ્લા તાલીમ ભવન, પોલીસ હેડ કવાર્ટર, હિમતનગર.
  20014173 ARIFMAHAMAD RAMJUSHA DIWAN 03-09-2022 09:00 જિલ્લા તાલીમ ભવન, પોલીસ હેડ કવાર્ટર, હિમતનગર.
  20016746 DILIPBHAI AAMBABHAI BHARVAD 30-08-2022 13:00 નવા વિદ્યાભવન, ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ, જી.ગાંધીનગર. 
  20016873 ASHVINBHAI VASHRAMBHAI JEJARIYA 01-09-2022 09:00 નવા વિદ્યાભવન, ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ, જી.ગાંધીનગર. 
  20016919 KAUSHAL BHARATBHAI PARMAR 01-09-2022 09:00 નવા વિદ્યાભવન, ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ, જી.ગાંધીનગર. 
  20017405 SURESHKUMAR RANJITBHAI DAMOR 02-09-2022 13:00 નવા વિદ્યાભવન, ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ, જી.ગાંધીનગર. 
  20017516 BHOOMI MOHANBHAI MAKVANA 03-09-2022 09:00 નવા વિદ્યાભવન, ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ, જી.ગાંધીનગર. 
  20017526 PUNAMBEN MAGANSINH MAKWANA 03-09-2022 09:00 નવા વિદ્યાભવન, ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ, જી.ગાંધીનગર. 

  ઉપરોકત ઉમેદવારોએ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નં.ગ-૧૨, સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર ખાતે તા.૧૨.૦૯.૨૦૨૨ સુધીમાં રૂબરૂ આવી એનેક્ષર-૪ રજુ કરવાનું રહેશે. જો સમયમર્યાદામાં એનેક્ષર-૪ રજુ કરવામા નહી આવે તો નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

  દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં હાજર રહેનાર ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના

  લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં હાજર રહેનાર તમામ ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે કે, દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે હાજરીપત્રકમાં સહી કરી, શૈક્ષણીક પ્રમાણપત્રો, જાતિ અંગેના પ્રમાણપત્રો તથા ફોર્મ અને ઉમેદવારે રજુ કરવાનું થતુ એનેક્ષર-૩ અને એનેક્ષર-૪માં યોગ્ય વિગતો ભરી, સહી કરી, દસ્તાવેજ ચકાસણી ટીમને રજુ કરવુ ફરજિયાત છે. જો કોઇ ઉમેદવારના કિસ્સામાં અધુરા કે ખુટતા દસ્તાવેજો હોય તો દસ્તાવેજ ચકાસણી ટીમની સૂચના પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

  જો કોઇ ઉમેદવાર એનેક્ષર-૩ અધુરા કે સહી કર્યા વગર, દસ્તાવેજ ચકાસણી ટીમને જાણ કર્યા વગર કેન્દ્ર છોડી જતા રહેશે તો તેવા ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવા અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

 • :: તા. ૦૪.૦૯.૨૦૨૨ ::

  SEBC ઉમેદવારોના બિન ઉન્નત વર્ગ(Non-Creamy layer) પ્રમાણપત્રો અંગે.

  લોકરક્ષક ભરતી માટેની દસ્તાવેજ ચકાસણી તા.૨૯.૦૮.૨૦૨૨થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ(SEBC)ના કેટલાક ઉમેદવારો દ્વારા ભારત સરકારમાં સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોને નોકરી માટેનું Annexure-A મુજબનું અંગ્રેજીમાં ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ ઉન્નતવર્ગમાં સમાવેશ થતો નથી તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવામાં આવે છે. તા.૦૩.૦૯.૨૦૨૨ સુધીની દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન ઉમેદવારોએ રજુ કરેલ આવા પ્રમાણપત્રોને અમાન્ય ગણવામાં આવેલ હતા. પરંતુ, ગુજરાત સરકારશ્રીના સામાન્ય વહિવટ વિભાગનો તા.૧૮.૦૮.૨૦૧૭નો ઠરાવ ક્રમાંકઃસશપ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨/અ ધ્યાને આવતા, આ ઠરાવમાં આવા અંગેજી પ્રમાણપત્રમાં દર્શાવવામાં આવેલ જાતિ ગુજરાત સરકારશ્રીની સામાજીક અને શૈક્ષણીક રીતે પછાત વર્ગની કુલ-૧૪૬ જાતી પૈકીની હોય તો ભારત સરકારમાં સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોને નોકરી માટેનું Annexure-A મુજબનું અંગ્રેજીમાં ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવા જણાવેલ છે. જેથી લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં પણ તા.૦૯.૧૧.૨૦૨૧ સુધીમાં ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ આવા પ્રમાણપત્રો માન્ય ગણવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

  દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે જો ઉમેદવારો પાસેથી આવા અંગ્રેજી પ્રમાણપત્રો મેળવવામાં આવેલ હશે તો તેને માન્ય ગણી જે તે ઉમેદવારને જાણ કરવામાં આવશે અને જો દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે મેળવવામાં આવેલ નહી હોય તો રજુ કરવાની તક આપવામાં આવશે.

  EWS ઉમેદવારોના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો અંગે.

  લોકરક્ષક ભરતી માટેની દસ્તાવેજ ચકાસણી તા.૨૯.૦૮.૨૦૨૨થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં બિન અનામતના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ(EWS)ના ઉમેદવારો દ્વારા ભારત સરકારની નોકરી માટે અંગ્રેજીમાં ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ Annexure-I મુજબનું Income & Assets Certificate રજુ કરવામાં આવે છે. જેને માન્ય ગણવામાં આવેલ નથી. પરંતુ, ઉમેદવારો તરફથી મળેલ રજુઆતો ધ્યાને લઇ, આ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાય કે કેમ તે અંગે ગુજરાત સરકારશ્રીના સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ તરફથી માર્ગદર્શન માંગવામાં આવેલ છે અને તેમના માર્ગદર્શન પછી જો આ પ્રમાણપત્ર લેવાપાત્ર થતા હશે તો તે અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે

 • :: તા. ૦૩.૦૯.૨૦૨૨ (સુધારો) ::

  રમતગમત અંગેના પ્રમાણપત્રો બાબત.

  ((૧) સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ સીઆરઆર-૧૦૭૩-૨૬૬૦-ગ-૨ મુજબ (૧) એથ્લેટીકસ (ટ્રેક અને ફિલ્ડ રમતો સહીત) (ર) બેડમિન્ટન (૩) બાસ્કેટબોલ (૪) ક્રિકેટ (પ) ફુટબોલ (૬) હોકી (૭) સ્વિમીંગ (૮) ટેબલ ટેનીસ (૯) વોલીબોલ (૧૦) ટેનીસ (૧૧) વેઇટ લિફ્ટીંગ (૧ર) રેસલીંગ (૧૩) બોકસીંગ (૧૪) સાઇકલીંગ (૧પ) જીમ્નેસ્ટીક (૧૬) જુડો (૧૭) રાઇફલ શુટીંગ (૧૮) કબડ્ડી (૧૯) ખોખોની રમતોને માન્ય ગણેલ છે.

  (ર) સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, ગાંધીનગરના તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ સીઆરઆર-૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨ મુજબ (૧) તીરંદાજી (ર) ઘોડેસવારી (૩) ગોળાફેંક (૪) નૌકા સ્પર્ધા (પ) શતરંજની રમતોને માન્ય ગણેલ છે.

  (૩) સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, ગાંધીનગરના તા.૧૮/૦૪/૨૦૦૧ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ સીઆરઆર/૧૦૯૯/યુ.ઓ.-૪૧૧૦/ગ.૨ મુજબ હેન્ડ બોલની રમતને માન્ય ગણેલ છે.

  આમ, ઉપરોકત કુલ-૨૫ રમત/ખેલકુદને સરકારશ્રી દ્વારા માન્ય ગણવામાં આવેલ છે.

  સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, ગાંધીનગરના તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ સીઆરઆર-૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨ મુજબ ઉપરોકત રમતો/ખેલકુદમાં રાષ્ટ્રીય/આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા આંતર યુનિવર્સિટી અથવા અખિલ ભારત શાળા સંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પર્ધાઓમાં માત્ર પ્રતિનિધિત્વ કરેલ હોય તેવા ખેલાડીઓને ગુણવત્તા ધરાવનાર તરીકે ગણવામાં આવશે અને વધારાના ગુણ મળવાપાત્ર થાય છે. આવા પ્રમાણપત્ર તા.૦૯.૧૧.૨૦૨૧ સુધીમાં ઇશ્યુ થયેલ હોવુ જોઇએ.

  જો કોઇ ઉમેદવાર પાસે ઉપર જણાવેલ રમતો/ખેલકુદ પૈકીનું જણાવ્યા મુજબનું માન્ય પ્રમાણપત્ર હોય અને ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દર્શાવેલ ન હોય તો તેવુ પ્રમાણપત્ર દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે રજુ કરી શકે છે.

  જો કોઇ ઉમેદવારની દસ્તાવેજ ચકાસણી થઇ ગયેલ હોય અને ઉપર જણાવેલ રમતો/ખેલકુદ પૈકીનું જણાવ્યા મુજબનું માન્ય પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોય તો તેવા ઉમેદવારો લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નં.ગ-૧૨, સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્ર તથા તેની સ્પ-પ્રમાણિત નકલ સાથે અરજી સાથે રૂબરૂ રજુ કરી શકે છે. ટપાલ કે અન્ય માધ્યમથી મળેલ અરજી/પ્રમાણપત્રો ગ્રાહય રાખવામાં આવશે નહી.

  ઉમેદવારોની જાણકારી માટે લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર રમતગમતને લગતા ઠરાવો મુકવામાં આવેલ છે તેમછતાં નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરવાથી પણ રમતગમતને લગતા ઉપરોકત ઠરાવો જોઇ શકાશે.

  ⇒ રમતગમતને લગતા ઠરાવ જોવા માટે અહી કલીક કરો....

 • :: તા. ૦૨.૦૯.૨૦૨૨ ::

  રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી/રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી તેમજ NCC “C” સર્ટી રજુ કરવા બાબત.

  કેટલાક ઉમેદવારો તરફથી ઓનલાઇન અરજી વખતે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી/રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટીની ડીગ્રી/ડીપ્લોમાંના સર્ટીફીકેટ અથવા NCC “C” સર્ટીફીકેટની વિગત દર્શાવેલ નથી એવી રજુઆત મળેલ છે.

  ઉમેદવારોને જણાવવાનું કે, જો તેઓ રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી/રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટીની ડીગ્રી/ડીપ્લોમાંના સર્ટીફીકેટ અથવા NCC “C” સર્ટીફીકેટના તા.૦૯.૧૧.૨૦૨૧ સુધીમાં ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોય તો દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે તે રજુ કરી શકે છે.

 • :: તા. ૦૧.૦૯.૨૦૨૨ ::

  EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવા બાબત.

  દસ્તાવેજ ચકાસણીની કામગીરી દરમ્યાન કેટલાક EWS ઉમેદવારો ગુજરાત સરકારની ભરતીમાં અનામતનો લાભ લેવા માટે સામાન્ય વહિવટ વિભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ ઇ.ડબલ્યુ.એસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અન્વયે ઠરાવવામાં આવેલ અંગ્રેજીમાં Annexure-KH અથવા ગુજરાતીમાં પરિશિષ્ટ-ગ મુજબનું પાત્રતા પ્રમાણપત્ર કે જે તા.૦૯.૧૧.૨૦૨૧ સુધીમાં ઇશ્યુ થયેલ હોય તે જ માન્ય ગણવામાં આવશે(નમૂનો નીચેની લીંક કલીક કરવાથી જોઇ શકાશે)

  Income & Assets Certificate (નમૂનો નીચેની લીંક કલીક કરવાથી જોઇ શકાશે) માન્ય ગણાશે નહી.

  EWS માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્રનો નમૂનો જોવા માટે અહીં કલીક કરો....

  EWS માટે Income & Assets Certificateનો નમૂનો જોવા માટે અહીં કલીક કરો....

 • :: તા.૩૦.૦૮.૨૦૨૨ ::

  લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની સૂચનાઓ

  લોકરક્ષક અને પો.સ.ઇ. બન્નેની દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં પસંદગી પામેલ હતા તેવા કુલ-૧૬૯૦ ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણીની કામગીરી તા.૧૨.૦૯.૨૦૨૨ થી તા.૧૩.૦૯.૨૦૨૨ સુધી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. જે માટેના કોલલેટર https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

  :: તા.૨૬.૦૮.૨૦૨૨ ::

  લોકરક્ષક ભરતી દસ્તાવેજ ચકાસણીમાં અપીલ બોર્ડની રચના અંગે

  ગુજરાત પોલીસ અકાદમી (કરાઇ), પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી (ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, ભરૂચ) આ દરેક કેન્દ્રો ૫ર નીચે મુજબનો અપીલ બોર્ડ રહેશે.
  (૧) દસ્તાવેજ ચકાસણી કેન્દ્ર ઇન્ચાર્જ (પોલીસ અધિક્ષક)
  (ર) દસ્તાવેજ ચકાસણી સંકલન ટીમ ઇન્ચાર્જ (કચેરી અધિક્ષક અથવા મુખ્ય કારકૂન)
  (૩) ચકાસણી ટીમ પૈકી કોઇ એક સિનિયર કલાર્ક

  લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી તા.ર૯.૦૮.ર૦રર ના રોજ શરૂ થાય છે. આ દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન ઉમેદવાર નીચે દર્શાવેલ કારણસર જે તે કેન્દ્ર ૫રના અપીલ બોર્ડને અપીલ કરી શકશે.
  (૧) શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા કે અન્ય કારણસર ઉમેદવાર ગેકલાયક ઠરતા હોય તો
  (ર) અનામત કેટેગરીના ઉમેદવાર તેના સમર્થનમાં પુરાવા રજૂ ન કરી શકવાને કારણે તેમને જનરલ ગણવાના થાય તો

  ઉમેદવાર પોતાની દસ્તાવેજ ચકાસણીના ઉ૫રના કારણો ઉ૫સ્થિત થાય તો જે તે દિવસે જ દસ્તાવેજ ચકાસણી કેન્દ્ર છોડતા પૂર્વે અપીલ કરવાની રહેશે. જે તે દિવસે અપીલ ન કરનાર ઉમેદવારને ત્યારબાદ અપીલની તક મળવાપાત્ર રહેશે નહીં.

  :: તા.૨૪.૦૮.૨૦૨૨ ::

  SEBC ઉમેદવારોના પ્રમાણ૫ત્રની ચકાસણી બાબત

  SEBC ઉમેદવારોના પ્રમાણ૫ત્રના વેરીફીકેશન બાબતે તેઓ ઘ્વારા પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નો અંગે બોર્ડની સમજ મુજબની પ્રશ્નોત્તરી તૈયાર કરી બોર્ડની વેબસાઇટ ૫ર તા.૧૨.૦૮.૨૦૨૨ ના રોજ મુકવામાં આવેલ અને આ પ્રશ્નોત્તરી સમાજ કલ્યાણ વિભાગ ઘ્વારા ખરાઇ કરી મંજૂર કરવા માટે મોકલી આ૫વામાં આવેલ. તેના અનુસંઘાને સમાજ કલ્યાણ વિભાગ ઘ્વારા બોર્ડને મળેલ ૫ત્ર તમામ ઉમેદવારોની જાણ સારું નીચેની લીંકમાં મુકવામાં આવેલ છે.

  SC ઉમેદવારોના પ્રમાણ૫ત્રની ચકાસણી બાબત :

  THE GUJARAT SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES (REGULATION OF ISSUANCE AND VERIFICATION OF CASTE CERTIFICATES) ACT,2018 મુજબ SC, ST અને SEBC કેટેગીરીના ઉમેદવારોના જાતિ અંગેના પ્રમાણ૫ત્રનું વેરીફીકેશન જે તે વિભાગ ધ્વારા કરવાનું થાય છે. તે પૈકી અનુસૂચિત જાતિના ઉમેદવારોએ ભરવાનું એનેક્ષર તા. ૦૬/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજ બોર્ડની વેબસાઇટ ૫ર મુકવામાં આવેલ. તે અંગે સંયુકત નિયામકશ્રી, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, ગુજરાત રાજય, ગાંઘીનગર ધ્વારા ભરતી બોર્ડને એક ૫ત્ર મળેલ છે, જે ઉમેદવારોની જાણ સારું નીચે રાખવામાં આવેલ છે.

  :: તા.૧૮.૦૮.૨૦૨૨ ::

  લોકરક્ષક ભરતીના દસ્તાવેજ ચકાસણીના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની સૂચનાઓ

  હાલમાં ચાલી રહેલ લોકરક્ષક ભરતી પ્રક્રિયા અન્વયે દસ્તાવેજ ચકાસણી તા.૨૯.૦૮.૨૦૨૨ થી શરૂ થનાર છે. જે માટેના કોલલેટર https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ગુજરાત સરકારશ્રીના ઠરાવ THE GUJARAT SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES (REGULATION OF ISSUANCE AND VERIFICATION OF CASTE CERTIFICATES) ACT, 2018 મુજબ SC/ST/SEBC ઉમેદવારોના જાતિના પ્રમાણપત્રની ચકાસણી જે તે વિભાગ દ્વારા કરવાની થતી હોવાથી SC/ST/SEBC ઉમેદવારોએ નીચેની લીંક મુજબ પોતાને લાગુ પડતુ એનેક્ષર ડાઉનલોડ કરી, તેમાં વિગતો ભરી, દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે રજુ કરવાનું રહેશે.

 • પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર અને લોકરક્ષક બન્નેમાં દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પસંદગી પામેલ હોય તેવા ૧૬૯૦ ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે હવે પછી બોલાવવામાં આવશે.

  લોકરક્ષક ભરતીના ઉમેદવાર (૧) લેખિત કસોટીનો બેઠક નંબર-૨૦૦૧૮૪૧૯ તથા (ર) લેખિત કસોટીનો બેઠક નંબર-૨૦૦૧૮૪૧૨નાઓના દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગેનો નિર્ણય હવે પછી કરવામાં આવશે.

  :: તા.૧ર.૦૮.ર૦રર ::

  સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે ૫છાત વર્ગના ઉમેદવારોના પ્રમાણ૫ત્રોની ચકાસણી અંગે

  લોકરક્ષક ભરતીના દસતાવેજ ચકાસણી માટે ૫સંદ થયેલ ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણીની કામગીરી તા.રર.૦૮.ર૦રર ૫છી શરૂ કરવામાં આવનાર છે. ઉમેદવારો તે પૂર્વે દસ્તાવેજોની તૈયારી કરી શકે તે માટે ઉમેદવારોનો સંભવિત કોલ લેટરનો નમૂનો તથા વિવિઘ જાતિના પ્રમાણ૫ત્રોની ચકાસણી માટે રજૂ કરવાના થતાં દસ્તાવેજોની યાદી બોર્ડની વેબસાઇટ ૫ર તા.૦૬.૦૮.ર૦રર ના રોજ મુકવામાં આવેલ હતી.
  આ અંગે સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે ૫છાત વર્ગના ઉમેદવારો ઘ્વારા તેમને મૂંઝવતાં પ્રશ્નો માટે બોર્ડની હેલ્પલાઇન ૫ર વારંવાર પૃચ્છા કરવામાં આવતાં પ્રશ્નો (FAQ) ની યાદી તૈયાર કરી સમાજ કલ્યાણ વિભાગને મંજૂરી માટે મોકલી આ૫વામાં આવેલ છે. તેઓ ઘ્વારા આ યાદી મંજૂર કરવામાં આવ્યેથી આખર યાદી તેઓના જણાવ્યા મુજબ જરૂરી ફેરફાર સાથે બોર્ડની વેબસાઇટ ૫ર મુકવામાં આવશે.

  નોંઘ : આ પ્રશ્નો બોર્ડની સમજ મુજબ બોર્ડ ઘ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે, જે આખરી નથી. સમાજ કલ્યાણ વિભાગ ઘ્વારા ફેરફાર કર્યા ૫છી મંજૂર કર્યા બાદ જ આખરી યાદી ગણવાની રહેશે.

 • :: તા.૧૦.૦૮.૨૦૨૨ ::

  લોકરક્ષક કેડરની ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગે

  હાલમાં ચાલી રહેલ લોકરક્ષક ભરતી પ્રક્રિયા અન્વયે દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેના કોલલેટર તા.૨૨.૦૮.૨૦૨૨ પછી બહાર પાડવામાં આવવાની સંભાવના છે. ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેની ચોક્કસ તારીખ નક્કી થયેથી લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ lrdgujarat2021.in મારફતે જાણ કરવામાં આવશે.

 • :: તા.૦૬.૦૮.ર૦રર ::

  લોકરક્ષક કેડરની ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગે

  લોકરક્ષક ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગેની તારીખ હવે ૫છી જાહેર કરવામાં આવશે. દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગેના કોલલેટરનો નમૂનો ઉમેદવારોની જાણ માટે નીચે આપેલ લીંક ૫રથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. જેથી ઉમેદવારો તે મુજબના પ્રમાણ૫ત્રો તૈયાર રાખી શકે.
  દસ્તાવેજ ચકાસણીની તારીખ નકકી થયા બાદ ઉમેદવારોને આ વેબસાઇટના માઘ્યમથી જણાવવામાં આવશે અને તે વખતે કોલ લેટર OJAS ની વેબસાઇટ ૫રથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

 • :: તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૨ ::

  લોકરક્ષક કેડરની ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગે

  લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તા.૨૮.૦૬.૨૦૨૨ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ છે. દસ્તાવેજ ચકાસણીની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ નથી. દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેના કોલલેટર તા.૦૨.૦૮.૨૦૨૨ પછી બહાર પાડવામાં આવવાની સંભાવના છે. ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેની ચોક્કસ તારીખ હવે પછી જણાવવામાં આવશે.

 • :: તા.૦૯/૦૭/ર૦રર ::

  લોકરક્ષક કેડરની ભરતીમાં ગેરલાયક ઠરાવેલ ઉમેદવારો અંગે

  લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષામાં ગેરરીતિ કરતા જણાયેલ ઉમેદવારોની જે તે જિલ્લાના પરીક્ષા સમિતિ અધ્યક્ષશ્રી દવારા સુનાવણી કરી અભિપ્રાય બોર્ડને મોકલી આપવામાં આવેલ. જે અંગે બોર્ડ ધ્વારા વધારે વિચારણા કરી આ ઉમેદવારોને ગેરલાયક ઠરાવી તેઓને તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ વેબસાઈટ મારફતે જાણ કરવામાં આવેલી. ભરતી બોર્ડ દવારા હવે ઉમેદવારોને વધુ એક તક મળે તે હેતુથી બોર્ડ ધ્વારા સાંભળવા માટે નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. આ અંગે બોર્ડ ધ્વારા એક સમિતીનું ગઠન કરવામાં આવેલ છે. તેઓને હવે સમિતી ધ્વારા સાંભળવા માટે બોલાવવામાં આવશે.

 • :: તા.૦૧/૦૭/ર૦રર ::

  દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદીમાં માજી સૈનિક ઉમેદવારોની પસંદગી બાબત

  સરકારશ્રીના સામાન્ય વહિવટ વિભાગના તા.૨૨.૦૧.૨૦૧૮ જાહેરનામા ક્રમાંકઃGS/2018-(2)-RES-1085-3433-G2ના ફકરા નં.૭માં માજી સૈનિક ઉમેદવારોને યોગ્યતાનાં ધોરણમાં રાહત આપી Performanceને અસર ના કરે તે રીતે પસંદ કરવા જણાવેલ છે. જે સુચનાઓને ધ્યાને રાખી કેટેગીરીવાઇઝ બિન માજી સૈનિક ઉમેદવારોના કટ-ઓફમાં માજી સૈનિક ઉમેદવારોને ૨૦% વધુ છુટ આપી દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પસંદગી યાદી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને તે પ્રમાણે માજી સૈનિક ઉમેદવારોનું કટ-ઓફ નીચે મુજબ રહે છે.

  ૫ત્રક-૧

  માજી સૈનિક ઉમેદવારની કેટેગીરી સબંધિત કેટેગીરીમાં બિન માજી સૈનિક ઉમેદવારનું
  કટ-ઓફ
  માજી સૈનિક ઉમેદવારનું
  કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ)
  GENERAL ૮૦.૩૦૦ ૬૪.૨૪૦
  EWS ૭૦.૭૦૫ ૫૬.૫૬૪
  SEBC ૭૪.૬૧૦ ૫૯.૬૮૮
  SC ૭૦.૧૯૫ ૫૬.૧૫૬
  ST ૫૮.૫૮૫ ૪૬.૮૬૮

  ઉ૫ર મુજબ કટઓફ ગણી દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેની યાદી તૈયાર કરી તા.ર૮.૬.ર૦રર ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ છે, જેમાં છેલ્લા ઉમેદવારના કેટેગરી વાઇઝ ગુણ નીચે મુજબ છે.

  ૫ત્રક-ર

  માજી સૈનિક ઉમેદવારની કેટેગીરી જે તે કેટેગીરીમાં પસંદગી પામેલા છેલ્લા માજી સૈનિક ઉમેદવારના કુલ ગુણ
  GENERAL ૬૫.ર૩૫
  EWS ૬૬.૯૦૦
  SEBC ૫૯.૮૦૦
  SC ૫૬.૮ર૦
  ST ૬ર.૧૭૫

  તા.ર૮.૬.ર૦રર ના રોજ દસ્તાવેજ ચકાસણી યાદી બહાર પાડવામાં આવેલ, જેમાં પુરૂષ, મહિલા તથા માજી સૈનિક ઉમેદવારોના કટઓફ જાહેર કરવામાં આવેલ, તેમાં માજી સૈનિકના કિસ્સામાં બોર્ડ ઘ્વારા નકકી કરવામાં આવેલ કટઓફ (જેના આઘારે તે યાદી બનાવી બહાર પાડવામાં આવેલ) ની જગ્યાએ છેલ્લા ઉમેદવારના ગુણ કટઓફ તરીકે દર્શાવવામાં આવેલ (૫ત્રક-ર), જેની જગ્યાએ ઉ૫ર ૫ત્રક-૧ માં દર્શાવ્યા મુજબનું કટઓફ ઘ્યાને લેવાનું રહેશે.

  ઉ૫ર ૫ત્રક-૧ માં દર્શાવ્યા મુજબ કટઓફ નકકી કરી તે મુજબ જ દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તૈયાર કરી બહાર પાડવામાં આવેલ છે, જેમાં કોઇ ફેરફાર નથી. ૫રંતુ બોર્ડ ઘ્વારા નકકી કરવામાં આવેલ કટઓફની જગ્યાએ ભૂલથી માજી સૈનિકોના કિસ્સામાં છેલ્લા ઉમેદવારના ગુણ કટઓફ તરીકે દર્શાવવામાં આવેલ, જે અંગે ઉમેદવારોને સ્પષ્ટ થાય તે સારું આ સ્પષ્ટતા બહાર પાડવામાં આવે છે.

 • :: તા.ર૮/૦૬/ર૦રર ::

  લોકરક્ષક કેડરની ભરતીમાં દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તથા ગુણ જાહેર કરવા બાબત

  લોકરક્ષક કેડરની શારીરિક કસોટીમાં મેળવેલ ગુણ, લેખિત કસોટીમાં મેળવેલ ગુણ તથા વધારાના ગુણ (જેવા કે, રમતગમત, વિધવા, NCC “C” સર્ટીફીકેટ તથા રક્ષાશક્તિ/રાષ્ટ્રીય રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટીના ડીગ્રી/ડીપ્લોમાં અંગેના મળવાપાત્ર ગુણ) સહિત મેળવેલ કુલ ગુણ મુજબ દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

  માજી સૈનિકના કિસ્સામાં જે તે કેટેગીરીના કટ-ઓફમાં ૨૦%નો ઘટાડો કરી દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પસંદગી કરવામાં આવેલ છે.

  અનામત કેટેગીરીના જે ઉમેદવારોએ ઉંમરનો અથવા ST કેટેગીરીના ઉમેદવારોએ ઉંમર અથવા ઉંચાઇનો લાભ લીધેલ ન હોય અને જનરલ કેટેગીરીના કટ-ઓફ કે તેથી વધુ ગુણ ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોનો જનરલ કેટેગીરીની યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

  સરખા ગુણવાળા ઉમેદવારોના કિસ્સામાં જે ઉમેદવારની ઉંમર વધુ હશે તેને મેરીટમાં ઉપર મૂકવામાં આવેલ છે.

  જે કિસ્સામાં ગુણ અને ઉંમર બન્ને સરખા થતા હોય તો વધુ ઉંચાઇવાળા ઉમેદવારને મેરીટમાં ઉપર મૂકવામાં આવેલ છે.

  રમતવીરોના કિસ્સામાં તેમના લેખિત પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના ૫% ગુણ ઉમેરી દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી બનાવવામાં આવેલ છે.

  વિધવા ઉમેદવારના કિસ્સામાં તેમના શારીરીક કસોટીના માર્કસ તથા લેખિત પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના ૫% ગુણ ઉમેરી દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી બનાવવામાં આવેલ છે.

  ભરતીની સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમ્યાન કોઇપણ રીતે ગેરરીતી કરનાર ઉમેદવારોને ગેરલાયક ઠેરવવાં માટેની પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલી રહેલ છે. જો આવા કોઇપણ ઉમેદવારનો દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદીમાં સમાવેશ થયેલ હશે તો તેને કોઇપણ તબક્કે ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે.

  કેટેગીરીવાઇઝ કટ-ઓફ નીચે મુજબ છે.

  (A) પુરૂષ ઉમેદવાર

  કેટેગીરી કટ-ઓફ માર્કસ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા
  GENERAL ૮૦.૩૦૦ ૭ર૧૬
  EWS ૭૦.૭૦૫ ૧૮૦૭
  SEBC ૭૪.૬૧૦ ૪ર૬૦
  SC ૭૦.૧૯૫ ૧૧૫૬
  ST ૫૮.૫૮૫ ર૫૪ર

  (B) મહિલા ઉમેદવાર

  કેટેગીરી કટ-ઓફ માર્કસ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા
  GENERAL ૬૬.૭ર૫ ૧૭૫૦
  EWS ૫૦.૦૩૫ ૩૫૮
  SEBC ૬૧.૩૫૦ ૯૧૧
  SC ૫૯.૪૭૦ ર૬ર
  ST ૫૦.૦૩૫ ૪૬૭

  (C) માજી સૈનિક ઉમેદવાર

  કેટેગીરી કટ-ઓફ માર્કસ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા
  GENERAL ૬૫.ર૩૫ ૫૦
  EWS ૬૬.૯૦૦ ૦૩
  SEBC ૫૯.૮૦૦ ૪૪
  SC ૫૬.૮ર૦ ૦૯
  ST ૬ર.૧૭૫ ૦૧

  દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પસંદગી પામેલની યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

  તા.૧૦.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષા આપનાર તમામ ઉમેદવારોના કેટેગીરીવાઇઝ માર્કસ પણ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જેથી પોતાની કેટેગીરીમાં ઉમેદવારનું સ્થાન કયાં છે ઉમેદવાર તે જોઇ શકે.

  દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે ૫સંદ થયેલ ઉમેદવારોને જુલાઇ, ર૦રર માસમાં દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ પોતાનું ઓળખ અંગેનો પુરાવો, શૈક્ષણિક પ્રમાણ૫ત્રો, જાતિ અંગેના પ્રમાણ૫ત્રો તેમજ વઘારાના ગુણ માટે રમતગમત, વિઘવા, રક્ષા શકિત યુનિવર્સિટી, એન.સી.સી. વગેરે પ્રમાણ૫ત્રો તૈયાર રાખવા. દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેના કોલ લેટર અલગથી બહાર પાડવામાં આવશે.

  દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે ૫સંદ થયેલ ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારોએ પી.એસ.આઇ. ભરતીની મેઇન ૫રીક્ષા આપેલ છે, તે ઉમેદવારોના કિસ્સામાં પી.એસ.આઇ. ભરતીનું ૫રિણામ જાહેર થયા બાદ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલાવવાનું આયોજન છે. જો કે, આ બાબતમાં ફેરફાર થઇ શકે. યોગ્ય સમયે ઉમેદવારોને તે અંગેની જાણ કરવામાં આવશે.

  લોકરક્ષક કેડરની ભરતીમાં Sports/NCC-C સર્ટી/RSU/વિધવા અંગે વધારાના ગુણ બાબત

  લોકરક્ષક કેડરની ભરતી માટે તા.૨૩.૧૦.૨૦૨૧ની જાહેરાત અન્વયે ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરતી વખતે જો કોઇ ઉમેદવાર NCCનું “C” સર્ટીફીકેટ, સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર માન્ય રમતગમતનું પ્રમાણપત્ર, વિધવા તથા રક્ષાશક્તિ/રાષ્ટ્રીય રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટીનું માન્ય ડીગ્રી/ડીપ્લોમાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોય અને શરતચૂકથી અરજીમાં દર્શાવવાનું રહી ગયેલ હોય તો તેવા ઉમેદવારો દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે આવા પ્રમાણપત્રો રજૂ કરી શકશે. આવા પ્રમાણપત્રો તા.૦૯.૧૧.૨૦૨૧ અથવા તેના પહેલા ઇશ્યુ કરેલ હોવા જોઇએ.

  લેખિત પરીક્ષામાં ગેરરીતી કરતાં ઉમેદવારોની સૂનાવણી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી તેઓને આ ભરતીમાં ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવેલ છે તથા રાજય સરકારશ્રીની આગામી ભરતીમાં ત્રણ વર્ષ માટે પ્રતિબંધિત કરવા માટે સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત કરવામાં આવનાર છે.

  ગેરલાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી જોવા માટે અહિં કલીંક કરો...

 • :: તા.ર૦/૦૬/ર૦રર ::

  લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષાની OMRની કરવામાં આવેલ પૂનઃચકાસણી અંગે

  તા.૦૭.૦૫.૨૦૨૨ના રોજ લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષાના ગુણ જાહેર કરવામાં આવેલ અને જે ઉમેદવાર પોતાની OMRની પૂનઃચકાસણી કરાવવા માંગતા હતા તેવા કુલ-૩૮૦ ઉમેદવારો તરફથી લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડને અરજી મળેલ હતી. જે પૈકી નીચે મુજબના કુલ-૧૦ ઉમેદવારોએ પોતાની OMR માં પ્રશ્નપુસ્તિકા કોડ લખવામાં ભુલ કરેલ હતી.

  અ.નં. બેઠક નંબર ઉમેદવારનું નામ ઉમેદવારે લખેલ ખોટો પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડ પ્રશ્નપત્ર મુજબ સાચો પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડ
  1 20005880 JITESHBHAI BHOTHABHAI VAGHELA C F
  2 20034634 SHILPABEN BABUJI MAKVANA C B
  3 20038125 MAYURKUMAR VALJIBHAI RATHOD B A
  4 20072060 RUCHITA BHARATBHAI BALDANIYA C D
  5 20079382 VIRENDRA VANRAJBHAI MORI B F
  6 20117396 SEJALBEN RAJABHAI BARAD C F
  7 20157644 HARDIK RAJABHAI RATIYA E B
  8 20189312 DIPIKABA DILJITSINH PARMAR C E
  9 20197146 SANJAYKUMAR DAHYABHAI BHARVAD B C
  10 20257320 CHANDANSINH JOHATSINH VAGHELA E F

  ઉપરોકત કુલ-૧૦ ઉમેદવારોની OMRમાં પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડમાં ફેરફાર થતા લેખિત પરીક્ષાના પરીણામમાં પણ ફેરફાર થયેલ છે. ગુણની વિગત નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરવાથી જોઇ શકાશે.

  OMRની પૂનઃચકાસણી માટે મળેલ કુલ-૩૮૦ અરજીઓ પૈકી ઉપરોકત કુલ-૧૦ સિવાય અન્ય કોઇપણ ઉમેદવારના ગુણમાં ફેરફાર જણાયેલ નથી.

  પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે કરવામાં આવેલ રોજકામ મુજબ પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડમાં થયેલ ફેરફાર અંગે.

  ભરતી બોર્ડની હેલ્પલાઇન અથવા અરજી મારફતે મળેલ ઉમેદવારોની રજુઆત અન્વયે ચકાસણી કરતા અમદાવાદની સંત કબીર સ્કુલના વર્ગખંડ નં.૪ તથા સેન્ટ મેરી સ્કુલના વર્ગખંડ નં.૧ અને ૪ ના નીચે મુજબના કુલ-૬૫ ઉમેદવારોએ પોતાની OMRમાં પ્રશ્નપુસ્તિકા કોડ લખવામાં ભુલ કરેલ જે અંગે જે તે સમયે સ્કુલ ખાતે કરવામાં આવેલ રોજકામને ધ્યાને લઇ આ ઉમેદવારોની OMR માં પ્રશ્નપુસ્તિકા કોડનો સુધારો કરી સાચો પ્રશ્નપુસ્તિકા કોડ દર્શાવવામાં આવેલ છે અને તે મુજબ પરીણામમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવેલ છે. ગુણની વિગત નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરવાથી જોઇ શકાશે.

  અ.નં. બેઠક નંબર ઉમેદવારનું નામ ઉમેદવારે લખેલ ખોટો પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડ પ્રશ્નપત્ર મુજબ સાચો પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડ
  1 20077821 KARSHAN BACHUBHAI PADANI A E
  2 20077822 SONAL PRABHATBHAI SONARA B F
  3 20077823 HUKAMSINH MADHUBHAI BHATTI C A
  4 20077824 BHAVIKKUMAR HITENDRABHAI GANVIT D B
  5 20077825 GAYATRI BABUBHAI DER E C
  6 20077826 ASHVIN GOVIND VAGHAMSHI F D
  7 20077827 RAVIKUMAR GIRDHARBHAI VAISHNAV A E
  8 20077828 VANRAJ DILIPKUMAR MANKAD B F
  9 20077829 ROHITKUMAR BHARATBHAI SADAT C A
  10 20077830 PRAKASHBHAI GULABJI MAKAVANA D B
  11 20077831 RAJESHBHAI GOVINDBHAI CHAUHAN E C
  12 20077832 VARSHABEN PACHANBHAI RABARI F D
  13 20077833 VIPULBHAI VAJUBHAI RATHOD A E
  14 20077834 AJAYRAJSINH RAJENDRASINH ZALA B F
  15 20077835 BHAGIRATH MERAMBHAI GOVALIYA C A
  16 20077836 VIJAY BHAI POPAT BHAI JETHAVA D B
  17 20077837 NITINBHAI NARANBHAI SINDHAL E C
  18 20077838 KARANBHAI JANAKBHAI GADHAVI F D
  19 20077839 HINA JASHABHAI GOJIYA A E
  20 20077841 ASHISHKUMAR CHETANBHAI VASAVA C A
  21 20077843 AJAYKUMAR LALSINGBHAI VASAIYA E C
  22 20077844 VIPULKUMAR ISHVARJI THAKOR F D
  23 20077845 VIJAY VIRAMBHAI KHATANA A E
  24 20077846 YAGNYADIP MANUBHAI MORI B F
  25 20077847 KANUBHAI GULABHAI BABERIYA C A
  26 20077849 SEJALBEN DINESHBHAI AMALIYAR E C
  27 20077850 AJAY AVCHARBHAI CHAVDA F D
  28 20078961 KISHAN RAMBHAI MAKWANA A E
  29 20078962 SHITALBEN MAHENDRABHAI TAILOR B F
  30 20078963 MAHENDRAKUMAR GOVAJI THAKOR C A
  31 20078964 URMILABAHEN SHAHUBHAI SOLANKI D B
  32 20078965 BHAVESH MERAMBHAI SANKALIYA E C
  33 20078968 BHAVYESHKUMAR PUNJABHAI CHANDERA B F
  34 20078969 MAYURKUMAR GIRISHBHAI PATEL C A
  35 20078970 PRAVIN MAIYABHAI ZAPDA D B
  36 20078971 HITESHBHAI SOMABHAI BHURIA E C
  37 20078973 MANISH KUMAR BANBARI LAL SHRIVAS A E
  38 20078974 BHAVIKKUMAR NAVINCHANDRA DODIYA B F
  39 20078976 HINABEN DITIYABHAI MAVI D B
  40 20078977 KAILASHBHAI RAMESHBHAI SUTHAR E C
  41 20078978 KOMAL MASARIBHAI GAGEEYA F D
  42 20078980 SANJAYBHAI UKABHAI MAKVANA B F
  43 20078983 JAYDIP PRABHUBHAI SOLANKI E C
  44 20078984 USHABEN KALUBHAI VADHER F D
  45 20078985 JITENDRABHAI MAKUDABHAI BARIYA A E
  46 20078986 RAHUL BUDHABHAI GOHIL B F
  47 20078987 SUMITABEN GOBARBHAI CHAVDA C A
  48 20078989 BHIMSHIBHAI GOVINDBHAI BHOLA E C
  49 20079052 AVANIBEN POPATBHAI BERA B F
  50 20079053 DIPIKABEN MEGHABHAI PRAJAPATI C A
  51 20079054 KAMLESHKUMAR AMUBHAI JAKHIYA D B
  52 20079056 SANJAYBHAI VARSINGBHAI BHURIYA F D
  53 20079057 HETALBEN VAGHABHAI SUTHAR A E
  54 20079058 SHAILESHBHAI MANABHAI KHANT B F
  55 20079059 VIKASBHAI MAHESHBHAI GARASIA C A
  56 20079061 DHARMISHTHABEN HARIBHAI JADAV E C
  57 20079062 SANJAYKUMAR VANRAJSINH ZALA F D
  58 20079063 ARTIBEN JESINGBHAI VASAVA A E
  59 20079064 AJAYBHAI SUMANBHAI PATEL B F
  60 20079069 RUPALBEN BABUBHAI CHAUDHARY A E
  61 20079070 BHAGIRATHKUMAR PRATAPBHAI CHAUHAN B F
  62 20079071 NIKESHKUMAR MIRKHANJI THAKOR C A
  63 20079074 MEGHAVI BHAVESHKUMAR PATEL F D
  64 20079076 PRIYANSHIBEN BHARATBHAI PARMAR B F
  65 20079077 ASHABEN RASIYABHAI KATARA C A

  ગુણ જોવા માટે અહીં કલીક કરો... અથવા અહી કલીક કરો.....

 • :: તા.૦૭/૦૫/ર૦રર ::
  ફાઇનલ આન્સર કી સામેના વાંધાઓ અંગે

  લોકરક્ષક ભરતીની તા.૧૦.૦૪.ર૦રર ના રોજ લેવામાં આવેલ લેખિત ૫રીક્ષાની Provisional Answer Key ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ૫ર તા.૧ર.૦૪.ર૦રર ના રોજ મુકી તા.૧૪.૦૪.ર૦રર સુઘીમાં વાંઘા મંગાવવામાં આવેલ. આ વાંઘાઓનો અભ્યાસ કરી તા.ર૭.૦૪.ર૦રર ના રોજ Final Answer Key વેબસાઇટ ૫ર મુકવામાં આવેલ.

  Final Answer Key મુકયા બાદ ૫ણ કેટલાક ઉમેદવારો તરફથી આન્સર કી સામે વાંધા અરજીઓ મળેલ. ઉમેદવારો તરફથી મળેલ તમામ વાંધાઓની પુન: સમીક્ષા કરતાં તા.ર૭.૦૪.ર૦રર ના રોજ મુકવામાં આવેલ Final Answer Key માં કોઇ ફેરફાર કરવાનો રહેતો નથી, જે ઉમેદવારોની જાણ સારું.

  તા.૧૦/૦૪/ર૦રરના રોજ લેવાયેલ લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષાના ગુણ

  (૧) તા.૧૦/૦૪/ર૦રર ના રોજ લેવાયેલ લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષાની આખરી જવાબ વહી (Final Answer Key) તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૨ નારોજ જાહેર કરવામાં આવેલ.

  (૨) તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ નારોજ લેવામાં આવેલ લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેલ ઉમેદવારે પોતાના ગુણ જોવા નીચેના માંથી કોઇ પણ એક લીંક પર ક્લીક કરો

  (૩) લોકરક્ષક કેડર તા.૦૪.૦૧.૨૦૨૧ના પરીક્ષા નિયોમામાં મુદદા નંબરઃ ૨૦ માં જણાવ્યા મુજબ લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેલ ઉમેદવારોને ગુણ ચકાસણી (રીચેકીંગ) માટે ૧૫ (પંદર) દિવસની સમય-મર્યાદા આપવા જણાવેલ છે. જેથી જે ઉમેદવારો પોતાના લેખિત પરીક્ષાના OMR Sheet નું રીચેકીંગ કરાવવા ઇચ્છતા હોય તે ઉમેદવારોએ રીચેકીંગ ફી ના રૂ.૩૦૦/- “LOKRAKSHAK BHARTI BOARD” ના નામનો રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કના ડીમાન્ડ ડ્રાફટ Payable at GANDHINAGAR ખાતે નીચે આપેલ અરજીના નમૂનામાં અરજી સાથે કોલલેટરની ઝેરોક્ષ/નકલ તથા OMR નકલ બીડવાની રહેશે.

  તા.૦૮/૦૫/ર૦રર થી તા. રર/૦૫/ર૦રર સુધીમાં રૂબરૂમાં અથવા સ્પીડ પોસ્ટ/કુરીયર ધ્વારા લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નંબરઃ ગ-૧૨, સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર -૩૮૨૦૦૭ સરનામે અરજી મોકલી શકાશે. (તા રર/૦૫/ર૦રર બાદ જો કોઇ અરજી મળશે તો તે ધ્યાને લેવાશે નહીં)

  ખાસ નોંધઃ

  (૧) લેખિત પરીક્ષા દરમ્યાન દરેક વર્ગખંડમાં CCTV કેમેરાનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ હતો. હાલ તમામ CCTV કેમેરા રેકોડીંગની ચકાસણી ચાલી રહેલ છે. આ ચકાસણીમાં જો કોઇ ગેરરીતી માલુમ પડશે તો સબંધિત ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે જે તમામને બંધનકર્તા રહેશે.

  (ર) તદઉપરાંત સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયામાં કોઇપણ ઉમેદવારે, કોઇપણ તબકકે ગેરરીતી આચરેલ હોવાનું ધ્યાને આવશે તો તેઓની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.

  ગુણ જોવા માટે અહીં કલીક કરો... અથવા અહી કલીક કરો.....

  ગુણ ચકાસણી માટે અરજીનો નમૂનો

 • :: તા.૨૭.૦૪.૨૦૨૨ ::

  લોકરક્ષક ભરતીની લેખિત પરીક્ષાની Final Answer Key

  લોકરક્ષક કેડરની તા.૧૦.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ લેવામાં આવેલ લેખિત પરીક્ષાની જવાબ ચાવી તા.૧૨.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલ અને તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૨ ક.૦૯.૦૦ સુધી જવાબ ચાવી સામે ઓનલાઇન વાંધા મંગાવવામાં આવેલ. મળેલ ઓનલાઇન વાંધાઓ અંગે ચકાસણી બાદ પ્રશ્ન નંબર ૮ અને પ્રશ્ન નંબર ૯૩ રદ્દ કરવામાં આવેલ છે અને પ્રશ્ન નંબર ૧૯ અને પ્રશ્ન નંબર ૨૫ ના જવાબમાં ફેરફાર કરવામાં આવેલ છે. આખરી જવાબ ચાવી નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરવાથી જોઇ શકાશે.

  કુલ-૧૦૦ પ્રશ્નો પૈકી પ્રશ્ન નંબર ૮ અને ૯૩ રદ્દ કરવામાં આવેલ હોવાથી હવે કુલ-૯૮ પ્રશ્નના આપેલ જવાબો ધ્યાને લેવામાં આવશે એટલે કે, હવે કુલ-૯૮ પ્રશ્નો અને ૧૦૦ ગુણ રહેશે. દરેક સાચા જવાબ માટે ૧.૦૨ ગુણ મળવાપાત્ર રહેશે.

  Final Answer Key માટેની લીંક

 • :: તા.૧૨.૦૪.૨૦૨૨ ::

  લોકરક્ષક ભરતીની લેખિત પરીક્ષાની Answer Key સામે વાંધા રજુ કરવા બાબત

  લોકરક્ષક કેડરની તા.૧૦.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ લેવામાં આવેલ લેખિત પરીક્ષાની Answer Key સામે વાંધા રજુ કરવા માટેની Provisional Answer Key નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરવાથી જોઇ શકાશે.

  ઉમેદવારે જે જવાબની સામે વાંધો હોય તેની સામે પોતાનો સાચો જવાબ સુચવવાનો રહેશે અને તે જવાબના સમર્થનમાં વધુમાં વધુ ૩ પાનાનો દસ્તાવેજ રજુ કરવાનો રહેશે.

  ઉમેદવાર મેન્ટલ એબેલીટીના પ્રશ્નોના જવાબ પોતાના સુવાચ્ય સ્વહસ્તાક્ષરે અથવા ટાઇપ કરી દાખલો ગણી પોતાનો વાંધો રજુ કરી શકશે.

  તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૨ના કલાક ૦૯.૦૦ વાગ્યા સુધીમાં ઓનલાઇન જ વાંધા/રજુઆત મોકલવાના રહેશે. અન્ય રીતે મોકલવામાં આવેલ તથા તારીખ/સમય વિતી ગયા બાદ વાંધા/રજુઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહી.

  Provisional Answer Key માટેની લીંક

  ઓનલાઇન વાંધા/રજુઆત માટેની લીંક

 • :: તા.૧૧.૦૪.૨૦૨૨ ::

  તા.૧૦/૦૪/ર૦રરના રોજ લેવાયેલ લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેલ તમામ ઉમેદવારોની OMR Sheetની સ્કેનીંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ છે અને તેમની OMR Sheet અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. જે ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી કલીક કરો....

  તા.૧૦/૦૪/ર૦રરના રોજ લેવાયેલ લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષાની હંગામી જવાબ ચાવી (Provisional Answer Key) જોવા માટે નીચે કલીક કરો

  નોંધઃ
  (૧) હંગામી જવાબ ચાવી (Provisional Answer Key) પ્રશ્નપત્ર સીરીઝ-એ મુજબની મૂકવામાં આવેલ છે.
  (ર) આ જવાબ ચાવી માત્ર ઉમેદવારોના માર્ગદર્શન માટે મુકવામાં આવેલ છે. અત્યારે બોર્ડનું ધ્યાન OMR સ્કેનીંગ કરી અપલોડ કરવા પર હોઇ, જવાબ ચાવી પુનઃ ચેક કરી, ખાતરી કરી, વાંધા મેળવવા માટેની જવાબ ચાવી તથા તેની સામે વાંધા ઓનલાઇન રજુ કરવા માટેની લીંક હવે પછી મુકવામાં આવશે.
  જવાબ ચાવી (Provisional Answer Key)

 • :: તા.૦૭.૦૪.૨૦૨૨ ::

  તા.૧૦.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ લેવાનાર લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષા માટે ઉપયોગમાં લેવાનાર સ્કુલો/કોલેજો પૈકી વડોદરાની નીચે જણાવેલ સ્કુલના સરનામામાં સુધારો થયેલ છે. જે સુધારો ધ્યાને લેવાનો રહેશે. આ માટે અલગથી કોલલેટર કાઢવાની જરૂર નથી.

  અ.નં. જિલ્લો કોલલેટરમાં દર્શાવેલ સ્કુલનું નામ અને સરનામું સ્કુલનું નામ અને સુધારેલ સરનામું
  વડોદરા JAY AMBE VIDHYALAYA
  141/146, BALAJI NAGAR, OPP. AMIT NAGAR SOCIETY, AMBE CIRCLE, VIP ROAD, KARELIBAUG, VADODARA
  JAY AMBE VIDHYALAYA
  BEHIND RHYTH HOSPITAL, OPP. PANCHAMRUT FLAT, HARNI-SAMA ROAD, VADODARA
 • :: તા.૦૬.૦૪.૨૦૨૨ ::

  તા.૧૦.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ લેવાનાર લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષા માટે ઉપયોગમાં લેવાનાર સ્કુલો/કોલેજોના નામ/સરનામાનાં સ્પેલીંગમાં તા.૦૫.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ સુધારો જણાવેલ છે. જેમાં અ.નં.પ ઉપરની સ્કુલમાં નીચે પ્રમાણે સુધારો ધ્યાને લેવાનો રહેશે. આ માટે અલગથી કોલલેટર કાઢવાની જરૂર નથી.

  અ.નં. જિલ્લો કોલલેટરમાં દર્શાવેલ સ્કુલનું નામ અને સરનામું સુધારેલ સ્કુલનું નામ અને સરનામું
  સુરત GURUKUL VIDHYAPITH V. D. CHOKSHI GUJ.MED. SCHOOL, KATARGAM , GIDC, SUMUL DAIRY ROAD, SURAT GURUKUL VIDHYAPITH N V DHAMANWALA GUJ. MED. SCHOOL, KATARGAM, GIDC, SUMUL DAIRY ROAD, SURAT
 • :: તા.૦૫.૦૪.૨૦૨૨ ::

  તા.૧૦.૦૪.૨૦૨૨ ના રોજ લેવાનાર લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષા માટે ઉપયોગમાં લેવાનાર નીચે મુજબની સ્કુલો/કોલેજોના નામ/સરનામાનાં સ્પેલીંગમાં સુધારો જણાયેલ છે. જેથી ઉમેદવારોને પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી ના પડે તે હેતુથી નીચે પ્રમાણે સુધારો ધ્યાને લેવાનો રહેશે. આ માટે અલગથી કોલલેટર કાઢવાની જરૂર નથી.

  અ.નં. જિલ્લો કોલલેટરમાં દર્શાવેલ સ્કુલનું નામ અને સરનામું સુધારેલ સ્કુલનું નામ અને સરનામું
  સુરત MADAV BAAG VIDHYABHAVAN UNIT-1, NEW KOSAD ROAD, AMROLI, TALUKA- CHORYASI DIST- SURAT MADHAVBAG VIDHYABHAVAN UNIT-1, NEW KOSAD ROAD, AMROLI, TALUKA- CHORYASI DIST- SURAT
  સુરત MADAV BAAG VIDHYABHAVAN UNIT-2, NEW KOSAD ROAD, AMROLI, TALUKA- CHORYASI DIST- SURAT MADHAVBAG VIDHYABHAVAN UNIT-2, NEW KOSAD ROAD, AMROLI, TALUKA- CHORYASI DIST- SURAT
  સુરત SHREE S. P. ZARIWALA HIGHSCHOOL, GOPIPURA, ANNIE BESANT ROAD,SURAT SHREE S. P. ZAVERI GIRLS HIGHSCHOOL, GOPIPURA, ANNIE BESANT ROAD,SURAT
  સુરત GURUKUL VIDHYAPITH V. D. CHOKSHI ENG.MED. SCHOOL, KATARGAM , GIDC, SUMUL DAIRY ROAD, SURAT GURUKUL VIDHYAPITH V. T. CHOKSHI ENG.MED. SCHOOL, KATARGAM , GIDC, SUMUL DAIRY ROAD, SURAT
  સુરત GURUKUL VIDHYAPITH V. D. CHOKSHI GUJ.MED. SCHOOL, KATARGAM , GIDC, SUMUL DAIRY ROAD, SURAT GURUKUL VIDHYAPITH V. T. CHOKSHI GUJ.MED. SCHOOL, KATARGAM , GIDC, SUMUL DAIRY ROAD, SURAT
  સુરત GURUKUL VIDHYAPITH V. D. C. KANYA VIDHYALAY SCHOOL, SUMUL DAIRY ROAD, NEAR BADAGANESH MANDIR, KATARGAM, SURAT GURUKUL VIDHYAPITH V. T. C. KANYA VIDHYALAY SCHOOL, SUMUL DAIRY ROAD, NEAR BADAGANESH MANDIR, KATARGAM, SURAT
  અમદાવાદ PRASHANAT HIGH SCHOOL, TRISHLA PARK, SHIV SAGAR ESTATE, JIVARAJ PARK PRASHANT HIGH SCHOOL, TRISHLA PARK, SHIV SAGAR ESTATE, JIVARAJ PARK, AHMEDABAD.
  અમદાવાદ AADHARSH HINDI VIDHYALAYA, B/H BHAGAWATI FALTS, JIVARAJPARK, AHMEDABAD AADARSH HINDI VIDHYALAYA, B/H BHAGAWATI FALTS, JIVARAJPARK, AHMEDABAD
  અમદાવાદ VISHWABHARATI BHAVAN, BHAIKAKA NAGAR, THALTEJ, AHMEDABAD VISHWABHARTI GIRLS HIGH SCHOOL, BHAIKAKA NAGAR, THALTEJ, AHMEDABAD
  ૧૦ અમદાવાદ SANKALP INTERNATION GUJ MEDIUM UNIT 1, OPP SAMIP AVNUE , NIKOL GAM, NIKOL SANKALP INTERNATION GUJ MEDIUM UNIT 1, OPP SAMIP AVNUE , NIKOL GAM, NIKOL, AHMEDABAD
  ૧૧ અમદાવાદ SANKALP INTERNATION GUJ MEDIUM UNIT 2, OPP SAMIP AVNUE , NIKOL GAM, NIKOL SANKALP INTERNATION GUJ MEDIUM UNIT 2, OPP SAMIP AVNUE , NIKOL GAM, NIKOL, AHMEDABAD
  ૧૨ અમદાવાદ SHRI SARASWATI MANDIR HIGH SCHOOL, PUNIT MARG, L.G.CORNER, MANINAGAR SHRI SARASWATI MANDIR HIGH SCHOOL, PUNIT MARG, L.G.CORNER, MANINAGAR, AHMEDABAD.
  ૧૩ અમદાવાદ V.V. TOMAR HINDI H.S.SCHOOL, VIDYANAGAR, BHARGAV ROAD, KUBERNAGAR V.V. TOMAR HINDI H.S.SCHOOL, VIDYANAGAR, BHARGAV ROAD, KUBERNAGAR, AHMEDABAD.
  ૧૪ આણંદ KNOWNAEDGE HIGH SCHOOL UNIT-1, BAKROL, TA.ANAND KNOWLEDGE HIGH SCHOOL UNIT-1, BAKROL, TA.ANAND
  ૧૫ આણંદ KNOWNAEDGE HIGH SCHOOL UNIT-2, BAKROL, TA.ANAND KNOWLEDGE HIGH SCHOOL UNIT-2, BAKROL, TA.ANAND
  ૧૬ આણંદ KNOWNAEDGE HIGH SCHOOL UNIT-3, BAKROL, TA.ANAND KNOWLEDGE HIGH SCHOOL UNIT-3, BAKROL, TA.ANAND
  ૧૭ આણંદ KNOWNAEDGE HIGH SCHOOL UNIT-4, BAKROL, TA.ANAND KNOWLEDGE HIGH SCHOOL UNIT-4, BAKROL, TA.ANAND
 • :: લેખિત પરીક્ષા અંગેની સુચના (તા.૦૪.૦૪.૨૦૨૨) ::

  લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષા તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ (રવિવાર) નારોજ યોજવામાં આવનાર છે. તેના કોલલેટર https://ojas.gujarat.gov.in ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

 • :: તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૨ ::

  તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૨ નારોજ લોકરક્ષક કેડરની શારીરીક કસોટીનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ. શારીરીક કસોટીના પરિણામ બાબતે ઉમેદવારો તરફથી વાંધા અરજીઓ મંગાવવામા આવેલ. જે અંગે કુલ-૧૨૫૪ વાંધા અરજીઓ મળેલ. તમામ અરજીઓનું રેકર્ડ ઉપરથી ચકાસણી કરતાં, કુલ-૧૨૫૪ અરજીઓ પૈકી ૧૦૨૯ અરજીઓના વાંધાઓને સમર્થન મળેલ નથી જે અરજીઓ ફાઇલ કરવામાં આવેલ છે. બાકી રહેલ કુલ-૨૨૫ અરજીઓની વિગત નીચે મુજબ છે.

  (૧) ૮૭ અરજીઓમાં ઉમેદવારોએ જાહેર થયેલ પરિણામમાં પોતાની લોકરક્ષક અરજી મુજબની કેટેગીરી ન હોવા અંગે રજૂઆત કરેલ છે. આ તમામ ૮૭ ઉમેદવારોએ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર તા.૨૨.૦૨.૨૦૨૨ના રોજ મૂકવામાં આવેલ કેટેગીરી ફેરફાર અંગેનું ૧૮૩૬નું લીસ્ટ જોઇ લેવું.

  ઉપરોકત અરજીઓ અનુસંધાને ભરતી બોર્ડનાં અન્ય ડેટામાં ચકાસણી કરતાં, જે ઉમેદવારોને પો.સ.ઇ. અને લોકરક્ષક કેડરના અલગ-અલગ કોલલેટર મળેલ હતા અને ભરતી બોર્ડ ખાતે બન્ને કોલલેટર મર્જ કરવા અંગે અરજી આપેલ હતી તેવા ઉમેદવારોની કેટેગીરી જાહેર કરેલ પરિણામમાં લોકરક્ષક કેડરની અરજી મુજબની કેટેગીરીના બદલે પો.સ.ઇ. કેડરની અરજી મુજબની કેટેગીરી દર્શાવેલ હોવાનું ધ્યાને આવેલ. જેથી હવે લોકરક્ષક કેડરની અરજી મુબજની કેટેગીરી ધ્યાને લેતાં નીચે મુજબનાં ૫ (પાંચ) મહિલા ઉમેદવારોનાં પરિણામમાં ફેરફાર થાય છે.

  અ. નં. નામ અને કન્ફ.નં. પો.સ.ઇ. અરજી મુજબની કેટેગીરી લોકરક્ષક અરજી મુજબની કેટેગીરી જાહેર થયેલ પરિણામ મુજબ ઉંચાઇ જાહેર થયેલ પરિણામ સુધારા બાદ પરિણામ
  LAXMIBAHEN ISHVARBHAI KHARADI
  Conf.No. 33281493
  SC ST 151.50 નાપાસ પાસ
  PUSHPABEN LALABHAI RAJAT
  Conf.No.95510019
  SC ST 152.00 નાપાસ પાસ
  LILU NATHABHAI MORI
  Conf.No.13497517
  ST SEBC 154.00 પાસ નાપાસ
  JOSHABEN PARVATBHAI HAJARIYA
  Conf.No.41458238
  ST SEBC 152.00 પાસ નાપાસ
  ALKABEN DALASANJI SOLANKI
  Conf.No.75224583
  ST SEBC 152.70 પાસ નાપાસ

  અ.નં. ૩,૪ અને ૫ મુજબના ઉમેદવાર પોતાના નાપાસ પરિણામથી અજાણ હોઇ, ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઉપલબ્ધ અપીલની તક મેળવેલ નથી. જેથી તા.૦૮.૦૩.૨૦૨૨ના રોજ SRPF ગૃપ-૧ર, ગાંધીનગર ખાતે તેઓને પૂનઃ માપણી માટે બોલાવવામાં આવેલ. જેમાં અ.નં.૫ અલકાબેન સોલંકી ગેરહાજર રહેલ તેમજ અ.નં.૩ અને ૪ મુજબના બન્ને ઉમેદવાર પૂનઃ માપ કસોટીમાં નાપાસ જાહેર થયેલ છે.

  (ર) પો.સ.ઇ. અને લોકરક્ષક કેડરના કોલલેટરને મર્જ કરવા અથવા મર્જની વિગતમાં સુધારો કરવા અંગે મળેલ કુલ-૧૧૩ ઉમેદવારોના પો.સ.ઇ. અને લોકરક્ષકના કોલલેટરને મર્જ કરવામાં આવેલ છે પો.સ.ઇ. કેડરના પરિણામ મુજબ લોકરક્ષકમાં પણ પાસ જાહેર કરવામાં આવે છે. વિગત જોવા માટે અહીં કલીક કરો....

  (૩) બાકી રહેલ કુલ-૨૫ અરજીઓની તેમજ તે અરજીઓ સંબંધે વિગતવારની ચકાસણી કરતાં,

  (A) પરિણામમાં સમાવેશ થયેલ છે પરંતુ, માર્કસ શૂન્ય હોવા અંગે મળેલ એક અરજી તેમજ અન્ય ડેટાની ચકાસણી કરતાં, નીચે મુજબનાં કુલ-૩ ઉમેદવારોના પરિણામમાં માર્કસ શૂન્ય દર્શાવેલ હતા.

  Sr.No. CONFIRM.
  NO.
  NAME OF CANDIDATE RUNNING
  NET TIME
  પરિણામમાં દર્શાવેલ ગુણ સુધરેલ ગુણ
  1 15477897 KIRAN DAHYABHAI HARIJAN 00:08:38 0 15
  2 36387877 VIBHABEN YOGESHKUMAR JADAV 00:08:53 0 15
  3 97170606 VASANT KUMAR SANDHABHAI CHAUDHARY 00:12:18 0 10

  જે અંગેનો જરૂરી સુધારો ડેટાબેઝમાં કરવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારે ઉપર દર્શાવેલ છેલ્લા કોલમ મુજબના ગુણ ધ્યાને લેવાના રહેશે.

  (B) ઉમેદવાર જયપાલસિંહ હરદેવસિંહ રાણા, કન્ફ.નં.૫૯૧૬૧૭૫૯ નાઓ નામદાર કોર્ટનાં SCA-2585/2022 અન્વયે પૂનઃ માપણીમાં પાસ થયેલ પરંતુ પરિણામમાં નામ ન હોવા અંગે મળેલ અરજીની ચકાસણી કરતાં, શરતચૂકથી જાહેર કરેલ પરિણામમાં સમાવેશ થયેલ ન હોઇ, હવે તેઓને પાસ જાહેર કરવામાં આવે છે.

  (C) ઉમેદવાર ઠાકોર રણજીતજી પ્રવિણજી, કન્ફ.નં.૪૧૨૨૧૧૮૮ નાઓ નામદાર કોર્ટનાં SCA-1178/2022 અન્વયે પૂનઃ માપણીમાં પાસ થયેલ છે. જેથી હવે તેઓને પાસ જાહેર કરવામાં આવે છે.

  (D) પો.સ.ઇ. અને લોકરક્ષકના કોલલેટર મર્જ કરવામાં આવેલ છે પરંતુ પો.સ.ઇ. મુજબનું પાસ પરિણામ લોકરક્ષકમાં જાહેર થયેલ નથી તે બાબતની મળેલ એક અરજી અન્વયે ચકાસણી કરતા, નીચે મુજબના ૬ ઉમેદવારોના પો.સ.ઇ. ના પાસ પરિણામ મુજબ લોકરક્ષકનાં પાસ પરિણામ જાહેર થયેલ ન હોવાનું ધ્યાને આવેલ છે.

  Sr.
  No.
  PSI
  Confim.No
  Name LRD
  Confim.No
  1 31293646 Mr. RAVIBHAI VIRABHAI CHAVDA 89222046
  2 12883760 Mr. SUMANKUMAR HEMRAJBHAI CHAUDHARI 31291233
  3 31079317 Mr. MAHEPALSINH HINDUSINH SOLANKI 87991571
  4 47712404 Mr. NAGAJIBHAI SOMABHAI BAROT 33578321
  5 60934865 Mr. VIJAYKUMAR PRAVINBHAI PARMAR 15442928
  6 10880978 Mr. GOHIL KULDIPSINH RANJITSINH 20871171

  ઉપરોકત ૬ ઉમેદવારોને પો.સ.ઇ.ના જાહેર થયેલ પરિણામ મુજબ લોકરક્ષકમાં પણ પાસ જાહેર કરવામાં આવે છે.

  (E) નીચે મુજબના ૩ ઉમેદવારોએ પોતે પાસ હોવા છતાં જાહેર કરેલ પરિણામમાં પોતાનું નામ નથી તે બાબતની અરજી કરેલ. જેની ચકાસણી કરતાં આ ઉમેદવારોના એનેક્ષર-૬/પ-બી મુજબના ડેટા જાહેર કરવામાં આવેલ લોકરક્ષક પરિણામમાં અપડેટ થયેલ ન હોઇ, નાપાસ જાહેર કરેલ હતા. જેઓને હવે એનેક્ષર-૬/એનેક્ષર-પ-બી મુજબના ડેટા ધ્યાને લેતાં પાસ જાહેર કરવામાં આવે છે.

  અ.નં. નામ જેન્ડર કેટેગીરી ડેટા મુજબ ઉંચાઇ એનેક્ષર-૬/પ-બી મુજબ ઉંચાઇ
  TRUPTI JADAVBHAI PAMAK CONFIRM.NO.22235018 FEMALE SEBC 154 154.5
  MANISHABEN VELJIBHAI THAKOR CONFIRM.NO.53980451 FEMALE SEBC 154.1 154.6
  JINAL GORDHANBHAI JOSHI
  CONFIRM.NO. 95101788
  FEMALE General (EWS) 154 154.5

  (F) નીચે મુજબના બે ઉમેદવારોએ આપેલ અરજી બાબતનો નિર્ણય બાકી હોઇ, તેઓની શારીરીક માપ કસોટી થઇ શકેલ નહી. જેથી તા.૦૮.૦૩.૨૦૨૨ના રોજ SRPF ગૃપ-૧ર, ગાંધીનગર ખાતે તેઓને શારીરીક માપ કસોટી માટે બોલાવવામાં આવેલ.

  અ.નં. કન્ફર્મેશન નંબર નામ જાહેર થયેલ પરિણામ
  64245411 Mr. NARESHBHAI RATABHAI KODARVI પાસ
  61781574 Mr. BHANUBHAI MEGALABHAI KODARVI નાપાસ

  અ.નં.૧ ઉપરના ઉમેદવાર પાસ જાહેર થાય છે, જયારે અ.નં.૨ ઉપરના ઉમેદવાર શારીરીક માપ કસોટીમાં નાપાસ જાહેર થયેલ છે.

  (G) નીચે મુજબના બે ઉમેદવારોને લોકરક્ષક કેડરના પરિણામ જાહેર થયા બાદ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ દ્વારા લાયક ઠરાવતાં અને બન્ને ઉમેદવારો લોકરક્ષક કેડરના પણ ઉમેદવાર હોવાથી પો.સ.ઇ. કેડરના પાસ પરિણામ મુજબ લોકરક્ષક કેડરમાં પણ તેઓને પાસ જાહેર કરવામાં આવે છે.

  અ.નં. કન્ફર્મેશન નંબર નામ
  70765973 ROHIT RAMESHBHAI MAKAVANA
  25940273 JAYESHKUMAR HARJIBHAI KATAKIYA

  (H) જે ઉમેદવારોના પોતાના કોલલેટરમાં PET PASS, PST PASS કે LRD PASSના સિક્કા મારેલ છે અને જાહેર કરેલ પરિણામમાં નામ ન હોવા અંગે અરજીઓ કરેલ હતી તેવા નીચે મુજબના ૧૩ ઉમેદવારોના એનેક્ષર-૬ની ચકાસણી કરતાં, શારીરીક માપ કસોટીમાં નાપાસ જાહેર થયેલ હતા. પરંતુ, પોતાના નાપાસ પરિણામથી અજાણ હોવાથી ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઉપલબ્ધ અપીલની તક મેળવેલ નથી. જેથી તા.૦૮.૦૩.૨૦૨૨ના રોજ SRPF ગૃપ-૧ર, ગાંધીનગર ખાતે તેઓને પૂનઃ માપણી માટે બોલાવવામાં આવેલ.

  અ.નં. કન્ફર્મેશન નંબર નામ પૂનઃ માપણી બાદ જાહેર થયેલ પરિણામ
  1 67183515 Mr. MAHESH MANUBHAI JOLIYA નાપાસ
  2 57190373 Ms. PUSHPA DINESHBHAI HANDA ગેરહાજર
  3 41578250 Mr. NAVGHANBHAI MATRABHAI SARADIYA પાસ
  4 56403879 Ms. JAGRUTIBEN RAJUBHAI SOLANKI નાપાસ
  5 29655608 Ms. PINKALBEN DHULABHAI MAHERA નાપાસ
  6 51756441 Mr. ABHIRAJSINH GAJENDRASINH JADEJA નાપાસ
  7 92170740 Mr. ARAJANBHA HEBHABHA MANEK નાપાસ
  8 42699497 Ms. PARUL RUPSANGBHAI JAMOD પાસ
  9 37894004 Ms. PRITIBEN DHIRENDRASINH PARMAR પાસ
  10 48045298 Mrs. LALITABEN RAMBHAI CHARANIYA પાસ
  11 95517907 Ms. NAYANABEN POPATBHAI MAKAVANA નાપાસ
  12 74396864 ROHITSINH KANAKSINH ZALA નાપાસ
  13 27058672 Mr. RAVIRAJBHAI BHUPATBHAI MOBH ગેરહાજર

  અ.નં.૨ અને ૧૩ ગેરહાજર રહેલ છે તેમજ અ.નં.૧,૪,૫,૬,૭,૧૧ અને ૧૨ મુજબના ઉમેદવારો નાપાસ જાહેર થયેલ છે જયારે અ.નં.૩,૮,૯ અને ૧૦ મુજબના ઉમેદવારો પૂનઃ માપ કસોટીમાં પાસ જાહેર થયેલ છે.

  (I) મેડીકલ કારણોસર જે ઉમેદવારો પો.સ.ઇ. કેડરમાં કસોટી આપવા સક્ષમ નહોતા અને પો.સ.ઇ. કેડરની ઉમેદવારી રદ્દ કરી, લોકરક્ષકમાં શારીરીક કસોટી માન્ય કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારો પૈકી વિજયકુમાર ઇશ્વરલાલ મકવાણા કન્ફ.નં.૮૪૮૬૫૭૪૧ નાઓ લોકરક્ષકમાં પાસ હોવા છતાં ટેકનીકલ કારણોસર લોકરક્ષક પરિણામમાં સમાવેશ થયેલ નથી. જેથી હવે તેઓને પાસ જાહેર કરવામાં આવે છે.

  ઉપરોકત તમામ વિગતોમાં જે ઉમેદવારોને પાસ જાહેર કરવામાં આવેલ છે તે તમામ ઉમેદવારો લોકરક્ષક કેડરની ભરતીનાં હવે પછીના તબક્કામાં ભાગ લઇ શકશે.

 • :: તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૨ ::

  તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૨ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ લોકરક્ષકના પરિણામમાં દર્શાવવામાં આવેલ કેટેગીરી અંગે અત્રે વાંધા/રજૂઆત મળતા, તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૨ સુધીમાં મર્જ કરવામાં આવેલ ડેટાની ચકાસણી કરતા કુલ-૧૮૩૬ ઉમેદવારોની કેટેગીરીમાં ફેરફાર જણાય આવેલ છે તેની આખરી યાદી આ સાથે મૂકવામાં આવે છે.

  જાહેર કરેલ પરિણામમાં તમામ પાસ થયેલ ઉમેદવારોએ આ આખરી કેટેગીરીની ચકાસણી કરી, જો કોઇ વાંધા/રજૂઆત હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૨ સુધીમાં લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ ખાતે અરજી મોકલી આપવાની રહેશે. અરજીનો નમૂનો જોવા માટે અહીં કલીક કરો....

  આખરી કેટેગીરી મુજબનાં જરુરી પુરાવા દસ્તાવેજ ચકાસણી વખતે રજૂ કરવાના રહેશે. જો રજૂ કરવામાં નહિં આવે તો નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ૧૮૩૬ ઉમેદવારોની યાદી જોવા માટે અહીં કલીક કરો....

 • :: તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૨ ::

  (૧) તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ થી ગુજરાત રાજયના ૧૫ (પંદર) કેન્દ્રો ઉપર લોકરક્ષક સંવર્ગની શારીરીક કસોટીનું આયોજન કરવામાં આવેલ,જે શારીરીક કસોટી પૂર્ણ થતા આ કસોટીમાં લોકરક્ષક સંવર્ગમાં શારીરીક કસોટીમાં ઉતીર્ણ થયેલ ઉમેદવારોની વિગત, તેમજ ઉતીર્ણ થયેલ ઉમેદવારોને શારીરીક કસોટીમાં મળેલ ગુણની વિગત જોવા માટે અહીં કલીક કરો....

  (ર) જો કોઇ ઉમેદવારને શારીરીક કસોટીના પરિણામની વિગતો અંગે કોઇ વાંધો કે રજુઆત હોય તો અરજી સાથે કોલલેટરની નકલ સામેલ રાખી તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૨ સુધીમાં લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નંબરઃ ગ-૧૨, સરિતા ઉધાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૦૭ ખાતે રજી.પો.એ.ડી. અથવા સ્પીડ પોસ્ટ અથવા કુરીયરથી મોકલી આપવાની રહેશે (કોવીડ-૧૯ ના કારણે રૂબરૂમાં અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં) જણાવેલ તારીખ બાદ મળેલ અરજી ગ્રાહય રાખવામાં આવશે નહિં.

  (૩) પુરૂષ ઉમેદવારોને પાસ થવા માટે ૫૦૦૦ મીટરની દોડ ૨૫ મિનીટમાં, મહિલા ઉમેદવારોને પાસ થવા માટે ૧૬૦૦ મીટરની દોડ ૯ મિનીટ ૩૦ સેકન્ડમાં અને Ex-Servicemanને પાસ થવા માટે ૨૪૦૦ મીટરની દોડ ૧૨ મિનીટ ૩૦ સેકન્ડમાં પૂર્ણ કરવાની હોય છે.

  (૪) શારીરીક કસોટી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ હોઇ ઉતીર્ણ થયેલ ઉમેદવારોની નિયમ મુજબ લેખિત પરિક્ષા લેવાની થાય છે. આ લેખિત પરિક્ષા ૧૦/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ યોજવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે. પરીક્ષાને લગતી વિગતવારની સૂચનાઓ હવે પછી લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવશે. જેથી ઉમેદવારોએ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપરની સૂચનાઓ નિયમિત રીતે જોતી રહેવી.

 • (એ) પો.સ.ઇ./લોકરક્ષક કેડર શારીરીક કસોટીના એક કરતા વધુ કોલલેટર ને મર્જ કરવા માટે તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૨ સુધી જે અરજીઓ મળેલ છે તે પૈકી માન્ય થયેલ અરજીઓ મુજબ પો.સ.ઇ.ના કન્ફર્મેશન નંબર સાથે લોકરક્ષકના કન્ફર્મેશન નંબરને મર્જ કરવામાં આવેલ છે. જેની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો....

  (બી) પો.સ.ઇ. કેડરની શારીરીક કસોટી પાસ કરેલ હોય, લોકરક્ષક કેડરનો પણ કોલલેટર ધરાવતા હોય અને ઉપરોકત મર્જ લીસ્ટમાં નામ ના હોય તો કોલલેટર મર્જ કરવા અંગેની અરજી તા. ૨૮/૦૨/૨૦૨૨ સુધીમાં લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડને મળે તે રીતે મોકલી આપવી. જણાવેલ તારીખ બાદ મળેલ અરજી ગ્રાહય રાખવામાં આવશે નહિં.

 • :: તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૨ ::

  (૧) પો.સ.ઇ. અને લોકરક્ષક બન્ને માટે ઉમેદવારી કરેલ હોય અને બન્ને અરજીમાં એક સરખી માહિતી ભરેલ હોય તેવા ૨,૬૨,૩૪૭ ઉમેદવારોના પો.સ.ઇ. અને લોકરક્ષકના કોલલેટર મર્જ કરવામાં આવેલ અને આવા ઉમેદવારોના પો.સ.ઇ.ના કોલલેટરમાં લોકરક્ષકનો કન્ફર્મેશન દર્શાવવામાં આવેલ છે અને આવા ઉમેદવારોએ હવે ભરતી બોર્ડ ખાતે કોલલેટર મર્જ કરવા અંગે કોઇ અરજી આપવાની જરૂર નથી.

  (ર) જે ઉમેદવારોને પો.સ.ઇ. અને લોકરક્ષકના અલગ-અલગ કોલલેટર મળેલ હોય અને મર્જ કરાવવા અંગેની અરજી આપેલ ના હોય તેવા પો.સ.ઇ. કેડરની કસોટી પાસ કરેલ ઉમેદવારોએ પો.સ.ઇ. અને લોકરક્ષકના કોલલેટર મર્જ કરવા અંગેની અરજી લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નં.ગ-૧૨, સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ ખાતે તા.૨૬/૦૨/૨૦૨૨ સુધીમાં મળી જાય તે રીતે મોકલી આપવાની રહેશે. તા.૨૬/૦૨/૨૦૨૨ બાદ મળેલ અરજીઓ માન્ય રાખવામાં આવશે નહિં. અરજીનો નમૂનો જોવા માટે અહીં કલીક કરો....

 • :: તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૨ ::

  લોકરક્ષક કેડરની શારીરીક કસોટીમાં ઉતિર્ણ થનાર તમામ ઉમેદવારોની લેખિત પરીક્ષાનું આયોજન તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ (રવિવાર) ના રોજ કરવામાં આવનાર છે. પરીક્ષાને લગતી વિગતવારની સૂચનાઓ હવે પછી લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપરની સૂચનાઓ નિયમિત રીતે જોતી રહેવી.

 • :: તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨ ::

  લોકરક્ષક કેડર શારીરીક કસોટીની તારીખ બદલવા અંગે તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨ સુધીમાં મળેલ અરજીઓની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો....

  લોકરક્ષક કેડર શારીરીક કસોટી GENDER બદલવા અંગે તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨ સુધીમાં મળેલ અરજીઓની માહિતી જોવા માટે અહિં કલીક કરો.......

 • :: તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૨ ::

  પો.સ.ઇ./લોકરક્ષક કેડર શારીરીક કસોટીના એક કરતા વધુ કોલલેટર ને મર્જ કરવા માટે તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૨ સુધી જે અરજીઓ મળેલ છે તે પૈકી માન્ય થયેલ અરજીઓ મુજબ પો.સ.ઇ.ના કન્ફર્મેશન નંબર સાથે લોકરક્ષકના કન્ફર્મેશન નંબરને મર્જ કરવામાં આવેલ છે. જેની માહિતી જોવા માટે અહીં કલીક કરો....

 • :: તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ ::

  શારીરિક કસોટીના આગળના દિવસે કોરોના પોઝિટિવ થયેલ ઉમેદવાર રૂબરૂ કે ટપાલથી પોતાની અરજી બોર્ડને મોકલી શકે તેમ ન હોય તો પ્રથમ જાણકારી માટે ભરતી બોર્ડની હેલ્પ લાઇન નંબરઃ 9104654216, 8401154217 અને 7041454218 પર સંપર્ક કરી જાણ કરી ત્યારબાદ ઉમેદવારે ભરતી બોર્ડ ખાતે કેસ પેપરની નકલ તથા RTPCR ની નકલ સાથે મોકલવાની રહેશે. ઉમેદવાર ધ્વારા RTPCRનો નેગેટીવ રિપોર્ટ બોર્ડને રજુ કર્યેથી ઉમેદવારને બીજી તારીખ આપવામાં આવશે. (ઉમેદવારને શારીરીક કસોટીની છેલ્લી તારીખ સુધી તારીખ બદલી આપવામાં આવશે.) કસોટીની છેલ્લી તારીખ સુધી જો ઉમેદવારનો નેગેટીવ રિપોર્ટ ન આવે તો શારીરીક કસોટીની તક મળશે નહીં. ઉમેદવાર RTPCR રિપોર્ટ રજુ નહીં કરે તો ઉમેદવારને કસોટી માટે બીજી તારીખ આપવામાં આવશે નહીં.

  આ ઉપરાંત જે ઉમેદવારને લોકરક્ષક કેડરની શારીરીક કસોટીમાં ભાગ લેવાના હોય, તેઓના પરિવારમાં કોઇ વ્યકિત કોરાના પોઝીટીવ આવેલ હોય અને કોવીડ-૧૯ની ગાઇડલાઇન મુજબ જો ઉમેદવારને કવોરોન્ટાઇન કરવામાં આવેલ હોય તો આવા ઉમેદવારને પરિવારમાં જે વ્યકિતનો કોરોના પોઝીટીવ રિપોર્ટ આવેલ છે તેનો RTPCR રિપોર્ટ સાથે ઉપર જણાવ્યા મુજબ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

 • :: તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૨ ::

  કોવીડ-૧૯ સંદર્ભે ગાઇડ લાઇન મુજબ રાજયમાં અમુક શહેર/જીલ્લા ખાતે રાત્રીના કલાકઃ ૧૦ વાગ્યા થી સવારના કલાકઃ ૦૬ વાગ્યા સુધી કરફયુ રાખવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારોને અને તેમની સાથે આવનાર વાલીઓને કરફયુના સમય દરમ્યાન અવર-જવર માટે કોઇ તકલીફ ન પડે તે હેતુથી ઉમેદવારને ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ કોલલેટરને ધ્યાને લઇ કરફયુમાં છુટછાટ આપવા દરેક શહેર/જીલ્લાને જણાવવામાં આવેલ છે..

 • :: તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨ ::

  (૧) વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત કાર્યક્રમ મોકુફ રહેતા SRPF ગ્રુપ-૧૨, ગાંધીનગર ખાતે તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨, તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ અને તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ ની પાછળ લઈ જવામાં આવેલ શારીરીક કસોટી હવે મૂળ તારીખોએ જ લેવામાં આવશે જેથી હવે આ તારીખોના ઉમેદવારોએ કોલ લેટરમાં જણાવેલ તારીખ અને સમયે કસોટી માટે હાજર રહેવાનું રહેશે

  (ર) વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત કાર્યક્રમ મોકૂફ રહેતા SRPF ગ્રુપ-૧૧, વાવ (સુરત) ખાતે તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૨, તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨, તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ અને તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ ની પાછળ લઈ જવામાં આવેલ શારીરિક કસોટી હવે મૂળ તારીખોએ જ લેવામાં આવશે જેથી હવે આ તારીખોના ઉમેદવારોએ કોલ લેટરની તારીખ અને સમયે કસોટી માટે હાજર રહેવાનું રહેશે
  તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨, તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨ અને તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ SRPF ગ્રુપ-૧૧, વાવ (સુરત)ના મેદાન ખાતેની મોકુફ રાખવામાં આવેલ શારીરીક કસોટી અનુક્રમે તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૨, તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૨ અને તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ લેવામાં આવશે. આ ઉમેદવારોએ અગાઉ ઇશ્યુ થયેલ કોલ લેટર સાથે, કોલલેટરમાં જણાવેલ તારીખ અને સમયે કસોટી માટે હાજર રહેવાનું રહેશે.

  (૩) વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત કાર્યક્રમ મોકૂફ રહેતા પોલીસ તાલીમ મહાવિધાલય, જુનાગઢ ખાતે તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૨, તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨, તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨, તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ અને તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૨ ની પાછળ લઈ જવામાં આવેલ શારીરિક કસોટી હવે મૂળ તારીખોએ જ લેવામાં આવશે જેથી હવે આ તારીખોના ઉમેદવારોએ કોલ લેટરની તારીખ અને સમયે કસોટી માટે હાજર રહેવાનું રહેશે
  તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨ અને તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ પોલીસ તાલીમ મહાવિધાલય, જુનાગઢના મેદાન ખાતેની મોકુફ રાખવામાં આવેલ શારીરીક કસોટી અનુક્રમે તારીખ તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨ અને તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ લેવામાં આવશે. આ ઉમેદવારોએ અગાઉ ઇશ્યુ થયેલ કોલ લેટર સાથે, કોલલેટરમાં જણાવેલ તારીખ અને સમયે કસોટી માટે હાજર રહેવાનું રહેશે.

  નોંધઃ જે ઉમેદવારોએ ઉપરોકત તારીખો પૈકી તારીખ બદલવા માટે ભરતી બોર્ડ ખાતે રજુઆત કરેલ હોઇ અને ભરતી બોર્ડ તરફથી નવી તારીખ ફાળવવામાં આવેલ હોય તો આવા ઉમેદવારોએ ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર ફાળવવામાં આવેલ તારીખે જ હાજર રહેવાનું રહેશે.

  લોકરક્ષક કેડરની શારીરીક કસોટી દરમ્યાન જો કોઇ ઉમેદવાર Covid-19 પોઝીટીવ આવે તો આવા ઉમેદવારોએ પોતાની શારીરીક કસોટીની તારીખ પહેલા ભરતી બોર્ડ ખાતે કેસ પેપરની નકલ તથા RTPCR ની નકલ સાથે જાણ કરવાની રહેશે. ઉમેદવાર ધ્વારા RTPCRનો નેગેટીવ રિપોર્ટ બોર્ડને રજુ કર્યેથી ઉમેદવારને બીજી તારીખ આપવામાં આવશે. (ઉમેદવારને શારીરીક કસોટીની છેલ્લી તારીખ સુધી તારીખ બદલી આપવામાં આવશે. શારીરીક કસોટીની છેલ્લી તારીખ નીચે મુજબ છે.) કસોટીની છેલ્લી તારીખ સુધી જો ઉમેદવારનો નેગેટીવ રિપોર્ટ ન આવે તો શારીરીક કસોટીની તક મળશે નહીં.

  ગ્રાઉન્ડનું નામ શારીરીક કસોટીની છેલ્લી તારીખ
  SRPF Group-12, Gandhinagar તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૨
  Mehsana તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  Sabarkantha તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  SRPF Group-7, Nadiad તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  Kheda-Nadiad તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  SRPF Group-5, Godhra તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  Bharuch તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨
  SRPF Group-11, Vav તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨
  Surendranagar તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  Rajkot City તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૨
  PTC Junagadh તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૨
  SRPF Group-8, Gondal તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૨
  Amreli તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૨
  Patan તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૨
  Banaskantha તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨

  નોંધઃ આ અંગે ઉમેદવાર ભરતી બોર્ડના હેલ્પ લાઇન નંબરઃ (૧) ૯૧૦૪૬૫૪૧૬ (ર) ૮૪૦૧૧૫૪૨૧૭ (૩) ૭૦૪૧૪૫૪૨૧૮ ઉપર સવાર કલાકઃ ૧૦.૩૦ થી સાંજના કલાકઃ ૦૬.૦૦ વાગ્યા સુધી (રવિવાર સિવાય) સંપર્ક કરી શકે છે.

 • :: ફરીવારની સૂચનાઃ તા.૨૫/૧૨/૨૦૨૧ ::

  લોકરક્ષક કેડર માટે ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે જે ઉમેદવારોએ ભુલથી Male ના બદલે Female અને Female ના બદલે Male ભરેલ છે તેવા ઉમેદવારો પોતાની માહિતી ભરતી બોર્ડના હેલ્પ લાઇન નંબર ઉપર પણ જણાવી શકે છે અથવા લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નં.ગ-૧૨, સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ ખાતે અરજી પણ કરી શકે છે. ભરતી બોર્ડને મોકલવાની અરજીનો નમૂનો જોવા માટે અહિં કલીક કરો.......

 • :: તા.૨૩/૧૨/૨૦૨૧ ::

  લોકરક્ષક કેડરની શારીરીક કસોટીની તારીખ બદલવા અંગે ખાસ સુચનાઓઃતા.૨૧-૧૨-૨૦૨૧

  જે કોઇ ઉમેદવારોને નીચે જણાવેલ કારણોસર શારીરીક કસોટીની તારીખ બદલવાની જરૂરીયાત ઉભી થઇ હોય તો તેઓએ અરજી સાથે કોલલેટરની ઝેરોક્ષ અને જે કારણથી તારીખ બદલવા માંગતા હોય તે અંગેના પુરાવા સાથે લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નંબરઃ ગ-૧૨, સરીતા ઉધાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર પીન કોડ-૩૮૨૦૦૭ ખાતે શારીરીક કસોટીની તારીખ હોય તેના ત્રણ દિવસ પહેલા મળે તે રીતે અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારની અરજી મળ્યા બાદ તારીખ બદલવા અંગેની વિગતો લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. જેમાં તારીખ બદલવામાં આવેલ ઉમેદવારે જુનો કોલલેટર લઇને જણાવેલ તારીખ/સમયે અને સ્થળે હાજર રહેવાનું રહેશે તથા જેની અરજી માન્ય કરવામાં આવેલ ન હોય અને બીજી કોઇ તારીખ આપવામાં આવેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ મુળ કોલલેટરમાં જણાવેલ તારીખ/સ્થળે શારીરીક કસોટી આપવાની રહેશે. નીચે જણાવેલ કારણો સિવાય અન્ય કોઇ કારણસોર ઉમેદવારની તારીખ બદલવામાં આવશે નહીં.

  (૧) ઉમેદવારના પોતાના લગ્ન અથવા પોતાના સગા ભાઇ/બહેનના લગ્ન હોય તો

  (ર) ઉમેદવારને અન્ય કોઇ પરીક્ષા જેવી કે સરકારશ્રીની ભરતી તથા કોલેજની પરિક્ષાના કિસ્સામાં (પરિક્ષા શરૂ થવાના આગળના દિવસે, પરિક્ષાનો દિવસ/દિવસો અને પરિક્ષા પુરી થવાના પછીના દિવસે શારીરીક કસોટી હોય તો)

  (૩) ઉમેદવારના માતા/પિતા/ભાઇ/બહેન/દાદા/દાદી/પત્ની/પુત્ર/પુત્રીનું અવસાન થયેલ હોય અથવા ઉમેદવારને અકસ્માત થયેલ હોય તો તેવા કિસ્સામાં શારીરીક કસોટીના આગલા દિવસે અથવા તે જ દિવસે અથવા શારીરીક કસોટીના બીજા દિવસે મળેલ અરજી પણ ધ્યાને લેવામાં આવશે.

 • :: તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ ::

  અગાઉ જોડીયા નામ હોવાના કારણે રદ્દ કરવામાં આવેલ ઉમેદવારોની મળેલ રજુઆત અંગે ચકાસણી કરતા જે ઉમેદવારોને અગાઉ રદ્દ કરવામાં આવેલ હતા તેવા ઉમેદવારોને હવે માન્ય ગણવામાં આવેલ છે અને હવે OJAS વેબસાઇટ ઉપરથી પોતાનો કોલલેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે. જેની વિગત જોવા માટે અહિં કલીક કરો.......

 • :: તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ ::

  (૧) તારીખ ૩ અને ૪ ડિસેમ્બરના રોજ જે મેદાનો ઉપર વરસાદને કારણે શારીરિક કસોટી મોકૂફ રાખવામાં આવેલ તે કસોટી હવે બંન્ને દિવસના ઉમેદવારો માટે એકી સાથે તારીખ 12 ડિસેમ્બર (રવિવાર) નારોજ એ જ મેદાન પર એ જ કોલલેટર ઉપર લેવામાં આવશે. મોકુફ રાખવામાં આવેલ કસોટીના ઉમેદવારોએ અગાઉ ઇશ્યુ થયેલ કોલ લેટર સાથે, કોલલેટરમાં જણાવેલ સમયે કસોટી માટે હાજર રહેવું.

  (ર) વધુમાં SRPF ગ્રુપ-૧૧, વાવ ખાતે તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ નારોજ શારીરિક કસોટી મોકૂફ રાખવામાં આવેલ તે કસોટી હવે તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૧ (રવિવાર) નારોજ એ જ મેદાન પર એ જ કોલલેટર ઉપર લેવામાં આવશે. મોકુફ રાખવામાં આવેલ કસોટીના ઉમેદવારોએ અગાઉ ઇશ્યુ થયેલ કોલ લેટર સાથે, કોલલેટરમાં જણાવેલ સમયે કસોટી માટે હાજર રહેવું.

 • :: તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૧ ::

  કમોસમી વરસાદના પછી વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે મેદાન દોડવા યોગ્ય ન હોવાથી આવતીકાલ તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ SRPF ગૃપ-૧૧, વાવ-સુરત ખાતે પોલીસ ભરતીની શારિરીક કસોટી મોકુફ રાખવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારોને શારિરીક કસોટીની નવી તારીખ હવે પછી જણાવવામાં આવશે. રાજયમાં અન્ય ૧૪ જગ્યાએ શારીરી કસોટી લેવામાં આવશે.

 • :: કમોસમી વરસાદ અંગે અગત્યની સૂચનાઃ તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૧ ::

  કમોસમી વરસાદના કારણે SRPF ગૃપ-પ, ગોઘરા મેદાન ખાતે પો.સ.ઇ. / લોકરક્ષકની તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ લેવાનાર શારિરીક કસોટી મોકુફ રાખવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારોને શારિરીક કસોટીની નવી તારીખ હવે પછી જણાવવામાં આવશે.


  કમોસમી વરસાદના કારણે પોલીસ હેડ કવાર્ટર, ભરૂચ, ખેડા, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી તથા SRPF ગૃપ-૧૧ વાવ-સુરત અને SRPF ગૃપ-૭, નડિયાદ એમ કુલ ૬ મેદાનો ખાતે પો.સ.ઇ. / લોકરક્ષકની તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ અને તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ લેવાનાર શારિરીક કસોટી મોકુફ રાખવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારોને શારિરીક કસોટીની નવી તારીખ હવે પછી જણાવવામાં આવશે.

  પો.સ.ઇ./લોકરક્ષકની સંયુકત કસોટી અંગેની જાહેરાતઃ તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૧


  એક કરતા વધુ મળેલ કોલલેટર અંગે ભરતી બોર્ડને કરવાની અરજીનો નમૂનો

  કોલલેટર ડાઉનલોડ થતો નથી તે અંગે ભરતી બોર્ડને કરવાની અરજીનો નમૂનો

  ભુલથી Gender ખોટી ભરાયેલ છે તે માટે ભરતી બોર્ડને જાણ કરવાની અરજીનો નમૂનો

 • :: અગત્યની સૂચના તા.ર૯/૧૧/ર૦ર૧ ::

  એવુ ધ્યાન પર આવેલ છે કે, ઉમેદવારો જુદી જુદી બાબતે અરજી કરવા સારૂ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરીએ રૂબરૂ આવે છે. જે ઉમેદવાર શારીરિક કસોટીની તારીખ બદલવા માંગતા હોય તો તે કિસ્સામાં અરજી (જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે) ભરતી બોર્ડની કચેરીએ રૂબરૂ આપવાની રહેશે. આ સિવાય અન્ય કોઇપણ બાબત માટેની અરજી ટપાલથી જ મોકલવાની રહેશે.

  જે કિસ્સામાં ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ https://lrdgujarat2021.in પર અરજી માટેના નમૂના આપવામાં આવેલ છે, તે કિસ્સામાં અરજી તે નમૂનામાં કરવાની રહેશે. અન્ય કિસસામાં કોરા કાગળમાં અરજી કરવાની રહેશે.

  તમામ સૂચનાઓ બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ વેબસાઇટ જોતા રહેવુ. માત્ર નીચેના કારણોસર તારીખ બદલવા માટે ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે, તે અરજી બોર્ડની કચેરીએ રૂબરૂ આપવાની રહેશે.

  (૧) ઉમેદવારના પોતાના લગ્ન અથવા પોતાના સગા ભાઇ/બહેનના લગ્ન હોય તો
  (ર) ઉમેદવારને અન્ય કોઇ પરીક્ષા જેવી કે, સરકારશ્રીની ભરતી તથા કોલેજની પરીક્ષાના કિસ્સામાં (પરીક્ષા શરૂ થવાના આગળના દિવસે, પરીક્ષાનો દિવસ/દિવસો અને પરીક્ષા પુરી થવાના પછીના દિવસે શારીરીક કસોટી હોય તો)
  (૩) ઉમેદવારના માતા / પિતા / ભાઇ / બહેન / દાદા / દાદી / પત્ની / પુત્ર / પુત્રીનું અવસાન થયેલ હોય તો
  શારીરિક કસોટીના ઓછામાં ઓછા ૩ (ત્રણ) દિવસ પહેલા બોર્ડની કચેરીએ તારીખ બદલવા માટે રૂબરૂ મળેલ અરજી જ ધ્યાને લેવામાં આવશે

 • :: અગત્યની સૂચના તા.૨૭/૧૧/૨૦૨૧ ::

  પો.સ.ઇ. તથા લોકરક્ષક ભરતીના કોલલેટર બાબતે ઉમેદવારો ધ્વારા થયેલ રજુઆતને ધ્યાનમાં લઇ ઉમેદવારોના માર્ગદર્શન માટે નીચે સુચનાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે. જે ઉમેદવારોએ પો.સ.ઇ. કેડર તથા લોકરક્ષક કેડર બંને માટે અરજી કરેલ છે જેમાં પો.સ.ઇ. કેડર અને લોકરક્ષક કેડરના કોલલેટર અલગ અલગ નીકળે છે તેવા ઉમેદવારોએ ફકત પો.સ.ઇ. ભરતીના કોલલેટર ઉપર જ શારીરીક કસોટી આપવાની રહેશે અને લોકરક્ષક ભરતીના કોલલેટરને રદ્દ ગણવાનો રહેશે.

  જે ઉમેદવારોએ પો.સ.ઇ. કેડર તથા લોકરક્ષક કેડર બંને માટે અરજી કરેલ છે તેવા ઉમેદવારોનાં કોલલેટરમાં પો.સ.ઇ. ઉપરાંત લોકરક્ષકનો પણ કન્ફર્મેશન નંબર દર્શાવવામાં આવેલ છે અને આવા ઉમેદવારોને તેમની દોડના સમયના આધારે પો.સ.ઇ. તથા લોકરક્ષક એમ બન્ને માટે અલગથી ગુણ આપવામાં આવશે. જો પો.સ.ઇ. કેડર તથા લોકરક્ષક કેડર બંને માટે અરજી કરેલ હોય અને પો.સ.ઇ.ના કોલલેટરમાં લોકરક્ષકનો કન્ફર્મેશન નંબર ના હોય તો તેવા ઉમેદવારે ભરતી બોર્ડના સરનામે (બંગલા નં. ગ-૧૨, સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર ખાતે) તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ સુધીમાં મળે તે રીતે અરજી કરવાની રહેશે. જેથી તેના લોકરક્ષકના ગુણ આપવાના બાકી રહી ન જાય.

  કોઇપણ કારણસર ઉમેદવારને એકથી વધુ કોલલેટર/કોલલેટરો મળેલ હોય તો તે પૈકી જે કોલલેટરની તારીખ પહેલા આવતી હોય તે તારીખે શારીરીક કસોટી આપવાની રહેશે અને અન્ય કોલલેટર/કોલલેટરો રદ્દ ગણવાના રહેશે. જો કોઇ ઉમેદવાર બન્ને કોલલેટર ઉપર શારીરીક કસોટી આપવાનો પ્રયત્ન કરશે તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને તેને પો.સ.ઇ. તથા લોકરક્ષકની આ ભરતી માટે ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે, તેમજ ભવિષ્યમાં લેવાનાર રાજય સરકારશ્રી હસ્તકની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે.

  જે ઉમેદવારોને પોતાના નામ, પિતા/પતિનું નામ અને અટકમાં અરજી કરતી સમયે ભુલ થયેલ છે તેવા ઉમેદવારને જે કોલલેટર મળેલ છે તે તથા ઓળખપત્રના અસલ પુરાવા સાથે રાખવાથી પરીક્ષા આપી શકે છે.

 • શારીરીક કસોટી માટે તારીખ બદલવા અંગે સુચનાઓઃ

  જે કોઇ ઉમેદવારોને નીચે જણાવેલ કારણસોર શારીરીક કસોટીની તારીખ બદલવાની જરૂરીયાત ઉભી થઇ હોય તો તેઓએ અરજી સાથે કોલલેટરની ઝેરોક્ષ અને જે કારણથી તારીખ બદલવા માંગતા હોય તે અંગેના પુરાવા સાથે પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નંબરઃ ગ-૧૩, સરીતા ઉધાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર પીન કોડ-૩૮૨૦૦૭ અને લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નંબરઃ ગ-૧૨, સરીતા ઉધાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર પીન કોડ-૩૮૨૦૦૭ ખાતે રૂબરૂમાં અરજી કરવાની રહેશે.

  નીચે જણાવેલ કારણો સિવાય અન્ય કોઇ કારણસોર ઉમેદવારની તારીખ બદલવામાં આવશે નહીં.

  (૧) ઉમેદવારના પોતાના લગ્ન અથવા પોતાના સગા ભાઇ/બહેનના લગ્ન હોય તો

  (ર) ઉમેદવારને અન્ય કોઇ પરીક્ષા જેવી કે સરકારશ્રીની ભરતી તથા કોલેજની પરિક્ષાના કિસ્સામાં (પરિક્ષા શરૂ થવાના આગળના દિવસે, પરિક્ષાનો દિવસ/દિવસો અને પરિક્ષા પુરી થવાના પછીના દિવસે શારીરીક કસોટી હોય તો)

  (૩) ઉમેદવારના માતા/પિતા/ભાઇ/બહેન/દાદા/દાદી/પત્ની/પુત્ર/પુત્રીનું અવસાન થયેલ હોય તો

  ખાસ નોંધઃ શારીરીક કસોટીના શરૂ થવાના દિવસથી દિન-૩ પહેલા મળેલી અરજી જ ધ્યાને લેવામાં આવશે. ઉમેદવારની અરજી મળયા બાદ તારીખ બદલવા અંગેના હુકમો ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. જેમાં તારીખ બદલવામાં આવેલ ઉમેદવારે જુનો કોલલેટર લઇને જણાવેલ તારીખ/સમયે અને સ્થળે હાજર રહેવાનું રહેશે તથા જેની અરજી માન્ય કરવામાં આવેલ ન હોય અને બીજી કોઇ તારીખ આપવામાં આવેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ મુળ કોલલેટરમાં જણાવેલ તારીખ/સ્થળે શારીરીક કસોટી આપવાની રહેશે.

 • :: અગત્યની સૂચના તા.ર૬.૧૧.ર૦ર૧ ::

  લોકરક્ષકની ભરતી માટેની શારીરિક કસોટી તા.૩.૧ર.ર૦ર૧ થી શરૂ કરી તા.ર૯.૧.ર૦રર સુઘીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે, જે માટેના કોલ લેટર https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ૫રથી આજથી શરૂ કરી તા.ર૯.૧.ર૦રર સુઘીમાં ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

  જે ઉમેદવારોએ એક કરતાં વઘુ અરજીઓ કરેલ છે, તે ઉમેદવારની છેલ્લી અરજી માન્ય રાખી બાકીની અરજીઓ રદ કરવામાં આવેલ છે. જે જોવા માટે અહિં કલીક કરો....

  જનરલ કેટેગરીના જે ઉમેદવારોએ નિયત સમયમાં ફી ભરેલ નથી, તેવા ઉમેદવારોની અરજી ૫ણ રદ કરવામાં આવેલ છે. જે જોવા માટે અહિં કલીક કરો....

  જો ઉમેદવારને કોઇ૫ણ કારણોસર કોલ લેટર ઇશ્યૂ થયેલ ન હોય તો લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડના નીચેના સરનામે સં૫ર્ક કરવા જણાવવામાં આવે છે.

  લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી

  બંગલા નં.ગ-૧ર, સેકટર-૯, સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, ગાંધીનગર – ૩૮ર૦૦૭.

 • :: તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૨ ::

  લોકરક્ષક કેડરની શારીરીક કસોટી દરમ્યાન જો કોઇ ઉમેદવાર Covid-19 પોઝીટીવ આવે તો આવા ઉમેદવારોએ પોતાની શારીરીક કસોટીની તારીખ પહેલા ભરતી બોર્ડ ખાતે કેસ પેપરની નકલ તથા RTPCR ની નકલ સાથે જાણ કરવાની રહેશે. ઉમેદવાર ધ્વારા RTPCRનો નેગેટીવ રિપોર્ટ બોર્ડને રજુ કર્યેથી ઉમેદવારને બીજી તારીખ આપવામાં આવશે. (ઉમેદવારને શારીરીક કસોટીની છેલ્લી તારીખ સુધી તારીખ બદલી આપવામાં આવશે. શારીરીક કસોટીની છેલ્લી તારીખ નીચે મુજબ છે.) કસોટીની છેલ્લી તારીખ સુધી જો ઉમેદવારનો નેગેટીવ રિપોર્ટ ન આવે તો શારીરીક કસોટીની તક મળશે નહીં.

  ગ્રાઉન્ડનું નામ શારીરીક કસોટીની છેલ્લી તારીખ
  SRPF Group-12, Gandhinagar તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૨
  Mehsana તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  Sabarkantha તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  SRPF Group-7, Nadiad તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  Kheda-Nadiad તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  SRPF Group-5, Godhra તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  Bharuch તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨
  SRPF Group-11, Vav તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૨
  Surendranagar તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  Rajkot City તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૨
  PTC Junagadh તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૨
  SRPF Group-8, Gondal તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૨
  Amreli તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૨
  Patan તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૨
  Banaskantha તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨

  નોંધઃ આ અંગે ઉમેદવાર ભરતી બોર્ડના હેલ્પ લાઇન નંબરઃ (૧) ૯૧૦૪૬૫૪૧૬ (ર) ૮૪૦૧૧૫૪૨૧૭ (૩) ૭૦૪૧૪૫૪૨૧૮ ઉપર સવાર કલાકઃ ૧૦.૩૦ થી સાંજના કલાકઃ ૦૬.૦૦ વાગ્યા સુધી (રવિવાર સિવાય) સંપર્ક કરી શકે છે.

 • :: તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૨ ::

  SRPF ગ્રુપ-૧૧, વાવ (સુરત)ના ગ્રાઉન્ડ ઇન્ચાર્જશ્રી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે બંદોબસ્તમાં હોવાથી તારીખ 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 જાન્યુઆરી ના રોજ SRPF ગ્રુપ-૧૧, વાવ (સુરત)ના મેદાન ખાતેની શારીરીક કસોટી મોકુફ રાખવામાં આવે છે. આ તારીખોની શારીરીક કસોટી હવે નીચે જણાવેલ તારીખે રાખવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારોએ અગાઉ ઇશ્યુ થયેલ કોલ લેટર સાથે, કોલલેટરમાં જણાવેલ સમયે કસોટી માટે હાજર રહેવું.

  મોકુફ રાખવામાં આવેલ તારીખ હાજર રહેવાની નવી તારીખ
  તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨ તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૨
  તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨ તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૨
  તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૨ તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨
  તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૨ તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૨
  તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨ તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૨
  તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૨
  તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૨

  પોલીસ તાલીમ મહાવિધાલય, જુનાગઢના ગ્રાઉન્ડ ઇન્ચાર્જશ્રી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે બંદોબસ્તમાં હોવાથી તારીખ 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13 જાન્યુઆરી નારોજ પોલીસ તાલીમ મહાવિધાલય, જુનાગઢના મેદાન ખાતેની શારીરીક કસોટી મોકુફ રાખવામાં આવે છે. આ તારીખોની શારીરીક કસોટી હવે નીચે જણાવેલ તારીખે રાખવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારોએ અગાઉ ઇશ્યુ થયેલ કોલ લેટર સાથે, કોલલેટરમાં જણાવેલ સમયે કસોટી માટે હાજર રહેવું.

  મોકુફ રાખવામાં આવેલ તારીખ હાજર રહેવાની નવી તારીખ
  તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨ તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨
  તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૨ તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૨
  તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૨ તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૨
  તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨ તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨
  તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૨
  તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૨
  તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૨ તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૨
 • :: તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ::

  વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત કાર્યક્રમને ધ્યાનમાં રાખી તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨, તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ અને તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ નારોજ SRPF ગ્રુપ-૧૨, ગાંધીનગર મેદાન ખાતેની શારીરીક કસોટી મોકુફ રાખવામાં આવેલ છે. આ તારીખોની શારીરીક કસોટી હવે નીચે જણાવેલ તારીખે રાખવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારોએ અગાઉ ઇશ્યુ થયેલ કોલ લેટર સાથે, કોલલેટરમાં જણાવેલ સમયે કસોટી માટે હાજર રહેવું. રાજયમાં અન્ય ૧૪ જગ્યાએ રાબેતા મુજબ શારીરીક કસોટી ચાલુ રહેશે.

  મોકુફ રાખવામાં આવેલ તારીખ હાજર રહેવાની નવી તારીખ
  તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૨ તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૨
  તા. ૧૧/૦૧/૨૦૨૨ તા. ૦૧/૦૨/૨૦૨૨
  તા. ૧૨/૦૧/૨૦૨૨ તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૨
 • 23-10-2021

  ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની જાહેરાત

  જાહેરાત ક્રમાંક : LRB/202122/2

          ગુજરાત પોલીસ દળમા લોકરાક્ષક કેડરની હથિયારી / બિન હથિયારી કોન્સ્ટેબલ-લોકરક્ષક અને  એસ.આર.પી.એફ. કોન્સ્ટેબલ વર્ગ-૩ સંવર્ગની નીચે મુજબની  કુલઃ ૧૦૪પ૯ ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્ધારા ફકત ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

  અ.નં.

  સંવર્ગ

  ખાલી જગ્યાની વિગત

  બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-લોકરક્ષક (પુરૂષ)

  ૩૪૯ર

  બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-લોકરક્ષક (મહિલા)

  ૧૭ર૦

  હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-લોકરક્ષક (પુરૂષ)

  પ૩૪

  હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-લોકરક્ષક (મહિલા)

  ર૬૩

  એસ.આર.પી.એફ. કોન્સ્ટેબલ

  ૪૪પ૦

  કુલ

  ૧૦૪પ૯

  ૨/- ઉપર જણાવેલ તમામ સંવર્ગની ખાલી જગ્યાઓ પૈકી બિન અનામત અને અનામત વર્ગોની જગ્યાઓની વિગતવારની માહિતી,  શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા તેમજ અન્ય સૂચનાઓ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ-ર૦ર૧ તરફથી પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ જાહેરાતમાં જણાવેલ છે. ઓનલાઇન અરજી કરતા પહેલા દરેક ઉમેદવારે કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવાની રહેશે.

  ૩/- લોકરક્ષક ભરતી અંગેની વિગતવારની તમામ સુચનાઓ https://ojas.gujarat.gov.in  વેબસાઇટ ઉપર પણ અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. આ તમામ સુચનાઓ કાળજીપુર્વક વાંચી લાયકાત પરીપૂર્ણ કરતા અને ઇચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.ર૩/૧૦/૨૦૨૧ (બપોર કલાકઃ ૧પ.૦૦) થી તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૧ (રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સુધી) દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જઇ પોલીસ ભરતીની જાહેરાતના પેઇજ પર જઇ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

  ૪/- પોસ્ટ ઓફીસમાં ફી ભરવાની છેલ્લી તા.૧ર/૧૧/૨૦૨૧ (કચેરી સમય સુધી) તથા ઓનલાઇન ફી ભરવાની છેલ્લી તા.૧ર/૧૧/૨૦૨૧ (રાત્રિના કલાકઃ ૨૩.૫૯ સુધી) છે.

  પ/- ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી કન્ફર્મ થયા પછી તેની પ્રિન્ટ કાઢી પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે અને જ્યારે ભરતી બોર્ડ દ્ધારા માંગવામાં આવે ત્યારે તે રજૂ કરવાની રહેશે.

  ૬/- ઉમેદવારે ઉપર જણાવેલ જગ્યાઓ માટે ફકત એક જ અરજી કરવાની રહેશે અને કોઇપણ સંજોગોમાં ટપાલથી કે રૂબરૂમાં કોઇપણ કચેરીમાં અરજી પત્રક મોકલવાના રહેશે નહીં. તેમજ આવા અરજીપત્રકો કોઇપણ કચેરીમાં સ્વીકારવામાં પણ આવશે નહીં. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.

  ૭/- ભરતી અંગેના નિયમો / ઠરાવો / પરિપત્રો http://home.gujarat.gov.in અને http://gad.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

હેલ્‍પ લાઇન
સવારના કલાક : ૧૦.૩૦ થી સાંજના કલાક ૦૬.૦૦ સુધી
(રવિવાર તથા જાહેર રજાના દિવસ સિવાય)
 1. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ હેલ્પ લાઇન નંબર
 2. ટોલ ફ્રી હેલ્પ લાઇન નંબર
અમારો સંપર્ક કરો
લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી,
બંગલા નં.ગ-૧ર, સેકટર-૯, સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, ગાંધીનગર – ૩૮ર૦૦૭